Juli 29, 2016 Om ett korståg

Jag har äntligen läst boken Biskopen och korståget 1206 av Jonathan Lindström.

 

En fantastisk bok. Kanske för att den handlar om det som jag är så intresserad av, men så härligt skriven. Korståget gäller att kristna Estland.

 

Centralt i boken är Ormsö och folket där. Jag har läst flera olika förslag om när svenskarna kom till Estland, och här slår författaren fast, att det var ärkebiskop Andreas Sunesson som inför det planerade korståget placerade ölänningar där som ett skydd för korstågsfararna. De som skulle kristna hedningarna. Fyra byar med åtta gårdar flyttades över. Öland var, enligt Lindström, överbefolkat redan då, så det kanske inte behövdes så mycket tvång för att få folket att flytta över till Ormsö, som var helt obebyggt. Ön användes av fastlandsboende ester vid fiske och för sommarbete.

Namnet Ormsö kan komma från biskopen i Ribe, Omer, som omväxlande kallade sig Homeros och Orm. Han var med på korståget, god vän till ärkebiskopen i Lund Andreas. Lund var danskt på den här tiden.

 

Hur var då esterna, förutom att de var hedningar? De var som alla andra, nämligen “krigiska” de företog sina vikingafärder och stal vad de såg, tog kvinnor och barn med sig, som de sålde om de inte behövde dem för eget bruk. Kvinnosynen var förfärlig på den här tiden. En kvinna var inget värd. Vi har tur, som lever nu. På den här tiden var det helt i sin ordning att mörda hedningar; att aga hedningarna, sina kvinnor, sina barn, tjänare och trälar. Var hittar vi den rätten i dag? Precis så gjorde också de kristna, och en förklaring till att man tog kvinnor och barn med sig, det var, att det var säkrare än att ha män som fångar. Man dödade männen för att säkrare klara livet själv.

 

Kung Valdemar av Danmark inrättade Knutsgillet, som skulle föra korståg mot hedningarna. Knut var Valdemars far. Grundandet av Knutsgillet var inte bara ett uttryck för hängivenhet inför korstågstanken. Det var också ett finurligt socialt experiment som gick ut på att tygla och civilisera de danska stormännen. … De berikade sig genom plundrandet av hedningarna, skaffade sig ära och frälsning, samtidigt som de stärkte kungens status… Valdemars och hans släkts rätt till tronen blev därigenom alltmer självklar. Det var vad som i dag kallas en win-win-situation.

 

Esterna, hedningarna, slogs för sina liv. Deras enda chans att överleva, om de kristna försatt dem i knipa, det var att låta sig döpas. Men de kunde faktiskt tvätta av sig dopvattnet efteråt…


Det här är bara början av den 370 sidor långa berättelsen. Jag återkommer med en fortsättning. Snart.

Maj 30, 2015 Historiedagarna, estlandssvenskarna. Del 3.

Äntligen! Nu fortsätter jag med del 3 av De estniska historiedagarna i Tallinn 2015.

 

Jörgen Hedman, författare o gymnasieadjunkt vid Tyska skolan i Stockholm föreläö

ser om estlandssvenskarnas historia, och vi får en massa årtal av intresse att lära oss. Jag försöker presentera dem i dag.

 

Att Östersjön är en viktig handelsled, det kan vi hålla med om. Det var ju bl.a. över Östersjön och vidare över Estland och Ryssland vikingarna tog sig för att komma till Konstantinopel.  En mycket stark orsak till intresset för estniska öarna är också att hamnen i Paldiski och Rågöarna är isfria under vintern! Hamnen i Paldiski är dessutom hamnen en djup naturhamn.

 

Nu kommer årtalen:

 

1196-1206 Dansk-svenska korståg till västra Estland.

 

1206-1220 Svensk bosättning o kolonisering av Wiek.

 

1219 Danske kungen Valdemar Seir erövrar norra Estland.

 

1271 Den första svenska namngivna byn i Estland är Aponäs.

 

1283 Rågö nämns första gången. Padise kloster är betydelsefullt och tillhör cisterienserorden.

 

1296 Helmold von Lode grundar staden Lodenrode i det inre av Rågerviken.

I ett försök att konkurrera med Reval som handelsort. Tecknar ett avtal med Lübeck i Tyskland, viktig Hansastad. Lodenrode får samma rättigheter som Lübeck. De kan ju konkurera med Tallinn med sina isfra vintrar. Men det visar sig vara en dödfödd tanke, att konkurrera ut en ledande handelsförbindelse.

 

1305 Cisterciensermunkarna flyttar sin verksamhet helt till Padis från Riga. (Bedrev aggressiv mission i hela området)

 

1343 det stora estniska upproret på Georgsnatten, Jüriöö, mot den tyska överheten. De slår ihjäl alla tyskar de kunde män, kvinnor och barn. Tyskarna svarade med vad som kan kallas en bondeslakt, som resulterade i ödelagda byar, och möjliggjorde ny svensk bosättning.

 

1345 Fem namngivna svenskar köper Stora Rågö o Laides. Tysk adelsman säljer först en del av sitt gods på fastlandet, och efter ett par år resten av godset, och svenskar flyttar in.

 

1309-talets mitt eller slut nämns svenskar i Korkis vacka. (Vacka betyder “skatteområdet” )

 

Före 1402 nämns svensk bosättning även i Vihterpalu vacka.

 

1561 Blir norra Estland svenskt.

 

1562 Alla fem vacker runt Rågerviken upptas i svenska skatteboken.

 

1650 Rågerviken, vid Rågö, blir en naturlig hamn för den svenska flottan.

 

1684 Hela flottan flyttas till Karlskrona.

 

1667 En undersökning av svenskar i Laides med omnejd. Rättsliga status undersöks.

 

1684 Karl XI:s skyddsbrev angående svenskar kring Rågerviken. Man beslutar att de s.k.: svenskarna i Pallasi själva verket är ester, och de mister sina privilegier. (svenskar hade tilldelats rätten att äga bostad och åkrar, och kunde inte klassas som livegna, som esterna gjordes från 1200-talet)

 

1684 De fria svenskarna i Padis slottslän åläggs att ställa upp med 71 båtsmän, varav 16 från Stora Rågö. De försäkras fortsatt frihet. (gäller både livegenskap o lägre skatter)

 

1688 svenskar i Laides fråntas sina privilegier. Svenskarna som köpte Laides anses inte vara svenskar eller förfäder till invånarna i Laoküla by. De som vill flytta får göra det.

 

1710 Ryssland erövrar Estland. Basen Rogerwiek (Rågerviken) anläggs åren 1715-25.

Peter den Store ser en bra flottbas där, som han vill behålla.

 

1762 skapas det nya namnet Baltischport, tidigare Paldiski.

 

1783 får Baltischport formella stadsrättigheter. Tanken är att den isfria hamnen ska bli militärbas.

 

Nu hoppar vi fram:

1939 Estland tvingas avträda Paldiski som åter blir rysk flottbas. Evakuereing sker av den svenska befolkningen på öarna. En stor del av dem blir hemlösa.

 

1940, 110 rågöbor får svenska och estniska statens tillstånd att flytta över till Sverige.

Man bildar Rågöstiftelsen och Rågökommittén för att hjälpa dem som kommer. Det kunde vara övergivna fiskebostäder eller skärgårdshemmansom inköptes och där man placerade estlandssvenskarna.  Arbetet kan jämföras med det som gjordes 1929 då 900 svenskar från Gammelsvenskby, som levde i Ukraina kom till vårt land. (Kanske skulle man studerat detta innan man tog emot så många flyktingar i dagens Sverige.)

 

1939-44 lämnade nästan alla estlandssvenskar Estland. Från början kallade man det sjuktransporter. Det blev ca 7-8000 som flydde. Av rädsla för att bli uttagna till Röda Armén eller Tyska armén var det till en början många unga män som flydde.

 

1949 Paldiski med omnejd blir exklusivt militärområde, med enbart tillstånd för sovjetisk militär närvaro.

 

1962 Paldiski blir övningsbas för kärnvapendrivna U-båtar.

 

1991 Estland blir åter självständigt.

1 aug antas: Lagen om egendomsreform i Estland. Äganderätten räknas efter 1939:års ägande, och alla egendomar ska återlämnas till 1939 års ägare. Det beslutades att det Sovjet gjort var kriminellt.

 

1992 Staten börjar återlämna mark.

 

1995 utryms Paldiski-området. De ryska soldaterna har lämnat landet och det andra världskriget tar äntligen slut för esterna.

 

Till den äldre historien igen:

 

Det görs en dansk kartläggning 1219-1220. Den s.k. "Estlandslistan av den stora danska jordboken" tillverkas.

De estniska byarna som danskarna erövrat omtalas där. Det gäller byarna i Harjumaa, Virumaa och delvis Järvamaa. Där finns inte så många byar än, men Laidesby kan vi se.  Laides= holme. Man färdades sjövägen för besök. 1220-30 fanns ännu inga svenskar där.

 

Varför koloniserades de estniska öarna? Under 11-och 1200-talen var Sverige “överbefolkat” och man började med nya jordbruksmetoder. Det var detta som gjorde att svenskar sökte sig nya områden att leva på. Ibland var överförflyttningen oganiserad (1203-1206 och 1343 och framåt) ibland var det naturlig flyttning bara.  

Paide kloster var en viktig markägare. De hade krav på t.ex. att få del av den fångade fisken.

Landhöjningen var också en orsak till flytt.

 

Varför flyttade svenskarna frivilligt till de estniska öarna?

 

 1. Skattelättnader. (De blev priviligierade invånare)

 2. Geografisk o ekonomisk nisch

 3. De outnyttjade kustbygderna. (Esterna hade sällan sökt sig till kusten)

 4. Fisket o sälfångsten samt sjöfågeljakt. (Där fanns god tillgång till dessa.)

 5. Kreaturshållningen med ost o smör. (Viktigt för svenskarna, och större möjligheter för dem än i Sverige.)

 6. Lotsningen och assistansen vid skeppsbrott..

 

 

Varför blev då en svensk bonde i Estland?

 

 1. De var fria, i motsats till de livegna esterna.

 2. De fick en högsta gräns för skatter, avgifter o dagsverken

 3. Visst beskydd av överheten.

 4. Viss rusthållsskyldighet.

 

Köpet av Stora Rågö 1345

 • 28 april sålde abboten i Padios ön till fem svenskar till ett pris av 34 mark silver. De kunde inte betala direkt, utan skrev på att det skulle vara betalt före julen 1349.

 • Klostret skulle sina behålla fiske- och betesrättigheter.

 • Fick bruka enligt eget önskemål, men ej avverka brännved för försäljning.

 • Köpet görs enligt svensk rätt. (Osäkert vad det betydde.)

 

Priset motsvarade priset för fyra fullt rustade stridshästar, eller 12-13 arbetshästar.

 

Hur såg då Stora Rågö ut 1345?

I den nordvästra delen av ön fanns deras bostäder, som nu har brunnit.

Däremot har deras betesfält funnits fram till våra dagar.

De stora byarna sedan är Storbyn och söder om den, Munkgärde.

På 1500-talet var även Rågöarna  “överbefolkade”.

 

Varifrån kom då dessa svenskar?

 • I bynamnen finns ordet “bol”, en term som används i Finland.

 • Deras Runkalendrar, som användes som arbetsschema och helgdagar, följer Åbo stifts exklusiva dagar.

 • S:t “Äinvaldär” som dyrkades på Södra Rågö kopplar till Borgå, Blekinge och Nederländerna

 • Köparnas namn antyder att åtminstone de flesta kom från Finland.

 

Deras livshållning:

De levde på fiske, jakt och kreatur och i allmänhet mindre jordbruk.

 

En typisk gård 1686 i Storbyn, Lilla Rågö. vid 1400-talets slut och 1500-talets början:

På varje gård fanns:

 • Två vuxna män

 • en häst

 • två oxar

 • två till tre kor

 • en till två kvigor

 • någon kalv

 • åtta får.

 

Men förändringar kommer:

 • 1498 Ridderskapet i Harrien kräver högre skatter av svenskarna.

 

 • 1508, Tyska ordens beslutar: Alla svenskar kvarstår under sina gamla rättigheter, men om någon svensk vill bruka en annan hake (hemman) och besitta denna, då ska han komma under samma förhållanden som varje annan Hakeman. (est)

 

 • 1509:  Harriens ridderskapet och biskopen av Reval fattar samma beslut:

          Alla svenskar kvarstår under sina gamla rättigheter, men om någon svensk vill bruka en annan “hake”        (hemman)  och besitta denna, då ska han komma under samma förhållanden som varje annan “Hakeman”. (est). Alltså samma lydelse som ovan.

 

 • 1509. Revals stad protesterar. Om ridderskapet genomför sina fordringar angående bondeförhållanden kommer Revals stad att för upprätthållandet av stadens behov att inkalla främmande, icketyska nationer (ester), utifrån till staden. Nämligen “till att utgöra våra drängar o pigor, något vi hittills haft de här födda svenskarna till”.

 

Konsekvenser

 • Svenska bosättningsområden begränsades 1509. En expansion för svenskarnas del var inte längre möjlig.

 • Svenskar som flyttar ut förlorar sin personliga frihet.

 • Följden blev också en naturlig uppdelning av de svenska odlingsenheterna genom arv, haken delades i mindre o mindre enheter.

 

Svenska regenter försökte garantera skydd genom de svenska privilegiebreven, men de gällde inte under Rysslands regim.:

 • Karl IX skyddsbrev för bönderna i Padis område år 1600

 • Detsamma 1691 (endast Stora Rågö)

 • Gabriel Oxenstierna skyddsbrev för bönderna i Wichterpahl år 1614.

 • Drottning Kristinas skyddsbrev 1638, gällande Stora Rågö för att poängtera för adeln att detta skulle gälla.

 • Karl XI för Laidsby 1684, och utredningen 1688

 • De ryska makthavarnas resolution angående Rågö 1714 följde den svenska lagen.

 • 1769 De ryska makthavarnas resolution angående Wichterpahl avslutade svenskarnas privilegium.

 • Livegenskapens upphävande 1816. Den stora och mycket betydelsefulla förändringen för alla.

 

Förläningar var vanliga, speciellt när konungen inte kunde betala sina generaler och befälhavare. Detta är Estland:

 

 • 1588. Wichterpahls byar förlänas Betendt Grönigh.

 • 1595. Slottsfogden Hans von Wartmann förlänas delar av Kegels slottslän (inkl Laides vacka). Bekräftas 1629 av GIIA.

 • 1622 borggreve Hans von Ramm i Riga förlänas hela Padis slottslän inklusive svenskbygdernas Stora Rågö och Wichterpahl/ Korkis

 • 1628 von Ramm köper Lilla Rågö av kronan o därmed var hela svenskbygden runt Rågerviken i privat godsägarägo.

 

En stor katastrof inträffade när Estland drabbades av pesten 1710-11. Till exempel fanns på Stora Rågö endast 37 överlevande. 174 dog. Endast 15 gårdar var sedan bebodda på ön. 6 gårdar var ödelagda och även 5 torp stod öde.

 

Vissa saker stannar kvar i människors minne. Man talar om “före” eller “efter Krimkriget”, “före” eller "efter andra världskriget, och i svenskbygderna har man ett annat uttryck också.

Det var den estlandssvenska lärarinnan, Marta Blees, som gifte sig med en finsk lärare, Gotkampf. De vigdes och på natten när de sov, då vaknade brudgummen och behövde en toa. Han undersökte noga, men hittade bara en behållare med en vätska under sängen. “Jaha, är det den de använder, då göra väl jag det också”, tänkte han. Och sedan myntades uttrycket: “före” och “efter Gotkampf pissade i öltunnan”.


Ja, sedan kom ryssarna tillbaka. Och Sovjet…

1991 Den andra FRIHETEN!!


maj 25, 2014. Ösels/Saaremaas historia.

Jag tycker det är så intressant med öarna och de boende där. Jag läste om Ösel och måste berätta för er:

(En viktig sak att komma ihåg: svenskarna var inte de första bosättarna på Saaremaa/Ösel.)

Inlandsisen låg tung över öarna. Avsmältningen började ca år 9000 f Kr. Och på öns nordvästra delar Võhma och Pahapill har man hittat fossil från tiden 6000-4900 år f.Kr.

Varför sökte sig människor dit? Antagligen för goda jaktmöjligheter, fr.a. säljakt. Om de bodde där året om, eller bara under jaktsäsongen går inte att säga.

Under den yngre stenåldern (ca 4900-4000 f.Kr.) lär man mest ha fått gädda, mört och abborre, och man har hittat benrester från  älg,  räv, bäver och hund.

Den mellersta och sena neolitiska perioden (ca 4000-1800 f.Kr.) var hela Östersjön och områdena däri i stor förändring. Då uppstod den kultur, som fått namnet Kammkulturen. Man tillverkade smycken och andra saker av keramik, och markerade med ett märke i kanten. Man jagade då  vildsvin och rådjur oich när det gäller fisk, så fångade man mycket torsk.

Troligtvis var ön ganska tätbefolkad. Gravplatserna ligger mellan bosättningarna och inte mitt ibland dem.

Nästa djur att jaga är säl; vikare, gråsäl och grönlandssäl. (Apropå det. Gissa vad Grönland heter på estniska!! Just det. Grönland.)

En annan intressant sak är att man då började bruka jorden. Kunskapen måste ha kommit utifrån, kanske söderifrån eller från Skandinavien.

Under nästa period, som börtjade ca 3000 f.Kr. började man också med boskap, getter, får, grisar och nötkreatur.

Stopp ett tag! Alltså. Vi talar om en tid för 5000 år sedan. Folk skötte sin boskap, mjölkade sina kor, sådde sina åkrar. Jag tycker det är fantastiskt att tänka sig dem gå där på Saaremaa. 

Nu har man börjat få problem med sälarna i skärgårdarna. De förstör fiskenäten och äter upp det som fiskarna ska fånga i näten. När jag växte upp fanns det inga sälar alls. För 5000 år sedan och många tusen år framåt fanns de, och nu finns de igen. Fantastiskt med en djurart som har kommit tillbaka!

Keramik från Kammkulturen:

 
 

 


dec 22, 2013. Vad hände egentligen på Runö?

Det har hänt hemska saker i Kärrtorp utanför Stockholm. En lugn demomnstration bröts av våldsamma nazister. Därefter har det talats om den i skarpa ordalag och nya demonstrationer har annonserats från “antirasister”. Men man har glömt en sak som Anna Dahlberg skriver i Expressen:  

Ingen har så vitt jag har kunnat se undanbett sig vänsterextremisternas medverkan. Trots att vi vet att aktivister från AFA och Revolutionära Fronten deltog under förra söndagens manifestation hittar jag inget avståndstagande från arrangörerna i Linje 17.

Ett mycket viktigt inlägg! Ska vi uppröras av högerextremister ska vi uppröras lika mycket av dem till vänster. Något annat är oehört naivt!

-----

Utanför Maxima i Riga.

Det har kommit pengabidrag från ester till de drabbade av olyckan i Riga då taket rasade ner på shoppande människor. Lettiska föreningen SOS barnbyar har fått 14.160 €. Estniska SOS barnbyars VD Margus Oro säger att de väl vet hur svårt allt blir vid ett dödsfall i familjen.  "När det behövs, vid svåra händelser, kommer vi alltid att hjälpa till," tillade Oro.

TV3-tittare samlade också in pengar. De lämnade över 30.820 €.

-----

I en färsk undersökning som publiceras av EU ligger Estland högst i mätningar om förtroende för EU. Det är bland det högsta bland alla medlemsstaterna. Jämfört med resultatet för ett halvår sedan  har esternas förtroende ökat med tio procent.

-----

Man ska alltid dubbelkolla en uppgift innan man bestämmer sig för att tro på den. Som tur är gjorde jag det. Det gäller boken “Livet på Runö" av Jakob Steffenson. Där kunde jag läsa att alla runöbor röstat “ja” till att bli en del av Sovjetunionen 1940. Så var det inte enligt Kustbon nr 4, 2013 som just kommit i brevlådan.

Den 20 mars 2013 skrev jag om Miranda som svarade mig på frågan om det var sant: Familjen Steffensson samarbetade med ryssarna på Runö, och det är de som är skyldiga till att min farfars far blev arresterad och avrättad av ryssarna.

 Den här boken ska ge en mer sann bild av Runö.
Den är skriven av Jörgen Hedman och Lars Åhlander.

Kustbon presenterar en utställning om “Terrorn på Runö”. Den kan ses på länsmuseet i biskopsgården i Kuressaare på Ösel/Saaremaa.

Ingen annan svenskbygd drabbades proportionellt lika hårt av den sovjetryska terrorn sommaren 1941 som Runö. Den 28 augusti avrättades två ester och tre svenskar från Runö utan rättegång i Kuressaare dit de hade förts av en rysk militärstyrka.

Museet skriver att Runöborna utförde den viktigaste motståndshandlingen i länet mot de sovjetryska ockupanterna, men att de fick betala ett högt pris.

Runöborna lyckades avväpna de ryska ockupanterna på ön den 9 juli 1941, men efter några dagar kom en större rysk militätstyrka till ön och förde bort fem av öborna, viulka senare avrättades i Kuresaare.

En gravsten har rests på kyrkogården i Kuresaare.


Professor Göran Hoppe, som skrivit så mycket om estlandssvenskarna skrev i SvD den 14 mars 2007 kl 06:15,  uppdaterad: 7 september 2011, följande om händelserna:

Den 9 juli 1941 tillfångatogs de ryska marinsoldaterna på ön och Estlands flagga hissades på fyren. En ny kommunledning utsågs lokalt. Problemet i sammanhanget var att runöborna utgick från att tyskarna redan erövrat hela Estland medan de i själva verket i juli hade gjort halt efter att ha tagit Pärnu längst upp i Rigabukten. Ryssarna fanns kvar i full styrka på Ösel, under vilken Runö lydde. Ön hamnade nu i farozonen. Den 2 augusti landsteg en mindre sovjetisk styrka som dock drevs bort. Den 6 augusti invaderades ön av starka sovjetstyrkor. Upprorsledarna fängslades, här såg man skolläraren och den nya icke-sovjetiska kommunalledningen som ansvariga, liksom kyrkorådets ordförande. Den sovjetiska exekutivkommittén återinsattes i sitt ämbete och de fängslade överfördes med sovjettrupperna till Kuressaare på Ösel. Efter det sovjetiska återtåget återfanns de, avrättade med nackskott vid den gamla biskopsborgen, med undantag av kyrkorådets ordförande som frisläppts.

 Runö kyrtorn.
Han som studerat området så grundligt, Göran Hoppe, har alltså en helt annan version än Steffensson. Jag ska se vad han skrivit mer om just Runö och återkommer.
-----
Här är en bildserie från The Moskow Times. Det handlar om Putin...
http://www.themoscowtimes.com/multimedia/photogalleries/putins-russia/5123/1.html?fbrefresh=tmt

nov 25, 2013 Hela uppsatsen om estlandssvenskarna.

Hej
Här kommer hela uppsatsen. Ni har kanske läst atycken av dem som jag visat här tidigare, men nu är det klart!
 

I

Estland har inte funnits så länge som fritt land. Befolkningen, esterna,  kom ursprungligen vandrande troligen från Ural eller Bajkalsjön, de förflyttade sig västerut vartefter inlandssien smälte. De var i första hand jägare, men kom att bli ett jordbrukande folk. De levde i mindre samhällen. 1

På 1200-talet började andra länder intressera sig för området och efter att danskarna erövrat en del därav byttes nya erövrare under århundradenas lopp.

 Det är de här det handlar om.

Svenskarna som bosatte sig vid kusterna har en annan historia. I tidningen Skärgård finns flera intressanta artiklar om estlandssvenskarna.

Utefter kusterna i det som så småningom blev Sverige, levde många på fiske. När fisken minskade i deras område sökte människorna sig nya fiskeplatser även österut, och när de behövde byta boplats för sitt fiske kom de att söka sig till de goda fiskevattnen de kände till och tidigare fått god fångst i. Man tror att de första bosättningarna kan dateras till 700-talet i det som kom att bli de estlandssvenska orterna i öster. De första skriftliga noteringarna om att svenskar bodde där finns i Hapsals stadslag från 1294. 2.

Kanske var det de kristna erövrarna som fick svenskarna att flytta österut. Estland hade kvar sin hednatro längre än de flesta andra länder i vår världsdel.  Kanske behövdes nya skattebetalare men även ett skydd mot estniska pirater. Kanske var det därför de fick sin speciella "svenska rätt”. 3.

En annan viktig uppgift var att skydda floderna in mot Ryssland. Under vikingatiden var vägen till Konstantinopel via Ryssland en mycket viktig handelsled.

På öarna levde svenskarna isolerat från fastlandet. De behöll därmed sitt språk och sina seder.


Estlandssvenskarna kom att ägna sig åt fisket men också säl- och fågeljakt, sjöfart och jordbruk. Där de bosatt sig var jorden vanligtvis karg med sedimentera bergarter, därför var boskapsskötseln en viktig del. 4.

Kontakterna mella öfolken runt Östersjön och Finska viken levde. Under 1500-talet gick kreatur, trävaror, fisk och smör från Nyland till Estland. Tjänstefolk i det svenska Finland gifte sig med svenskar i Estland.

Under 1600-talet sågs estniska sumpfiskare vid Nylands kust och nylänningar emigrerade till Estland fr. a. till Tallinn/Reval. 5.

Under den svenska tiden, 1561-1710 blev just estlandssvenskarna utsatta för svårigheter. De svenska kungarna förde många dyrbara krig och det innebar att kungen var tvungen att sätta sig i skuld hos adelsmännen. Återbetalningen skedde ofta som förläningar, vilket betydde att de boende avhystes från sin mark, och istället tvingades de arbeta åt den nye ägaren på hans gods. Detta var en tillbakagång eftersom de tidIigare i landet hade haft den " svenska rätten" dvs de var fria bönder medan de estniska lantarbetarna i huvudsak var livegna. 6.

Under slutet av de svenska åren grasserade också missväxt och pest vilket decimerade befolkningen. 7.


Under den ryska tiden som började redan 1710, trots att freden mellan Sverige och Ryssland inte slöts förrän 1721 i Nystad, fick estlandssvenskarna tillbaka sina "svenska rättigheter" men den nya tiden innebar andra svårigheter, som t.ex. att de kunde bli inkallade till militärtjänst på 25 år, vilket fick till följd att många unga män lämnade landet och bosatte sig i de finlandssvenska eller svenska skärgårdarna. 8.

1721 när Estland blivit ryskt emigrerade många ester till Finland. De blev pigor och drängar på bruken i Nyland berättar Gunvor Kerkkonen i Helsingfors. Att det var så kan vi förstå eftersom man hittar sägner, historier och släkt- och bytraditioner med orddelarna “est” eller “viro”.


Under senare delen av 1800-talet började inflyttning av ester bli vanligt i det estlandssvenska området eftersom godsägarna började anställa arbetskraft efter det att livegenskapen upphört 1816, och förbud mot dagsverksarrende införts 1868. 9.

Livegenskapen i Estland upphävdes alltså och från 1856 tilläts lantarbetarna friköpa mindre bondgårdar, avstyckningar från herrgårarna. Från 1870 kom försäljningen i gång i de svenska områdena, men ofta var det istället inflyttade ester som köpte marken. 10.


Ett intresse för svenska kulturer i andra länder började vakna under 1800-talet. Missionärer skickades till området för att undervisa på svenska språket och en folkhögskola startades.

Sjöfarten blomstrade. De började segla mot Helsingfors med potatis, korn, fläsk och trävirke. Även mot Stockholm gick skutorna. 11.

Estland blev fritt 1920 och kunde stifta sina egna lagar. Redan 1925 var kulturell autonomi möjlig för alla minoriteter med fler än 3000 individer i Estland. Men efter "den mjuka diktaturen", 1934-1938, förändrades lagarna och man ville förestniska medborgarna. Det påbjöds t.ex. att alla i Estland boende skulle ha estniska namn och språket skulle vara estniska.

Fram till den sovjetiska ockupationen var kontakterna mellan skärgårdarna livliga. Skärgårdsbönerna sålde sina varor inte bara i Stockholm utan också t.ex. i Helsingfors och Petersburg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Estonia and the estonians, Toivo Raun, 1987

Tidningen Skärggård nr 1, 2004, Göran Hoppe, Estlandssvenskar - en historisk översikt. sid 6-14.

2. sid 8

3. sid 8

3. sid 18.

4. sid 9

Tidningen Skärgård 1, 2004 Stig Appelgren Vi äro arvingar av samma blod sid 44-50

5. sid 45

6. Hoppe sid 10

7. Hoppe sid 10

8. Appelgren sid 45

9. Hoppe sid 10

Tidningen Skärggård nr 1, 2004, Ann Grubbström Vippalsvenskarna - svensk identitet i utkanterna av Estlands svenskbygder.

10.  sid 28.

11. Appelgren sid 45


II


Det finns inte så mycket skrivet varken om esterna eller estlandssvenskarna under äldre tid. Adam av Bremen nedtecknade på 1000-talet en berättelse om ön Terra Feminarium/Birinium Terra Amasonia -olika namn för ön Naissaar utanför Tallinn. Han beskriver ett matriarkat där kvinnorna lever tillsammans men där män inte är välkomna annat som hingstar. Om en son föds betraktas han som hundvalp medan en dotter upphöjs till skyarna, som den vackraste av alla. Om en man kommer för att besöka dem jagas han argsint iväg.

Erik Menved, (1274 – 1319) kung i Danmark (1286–1319), förbjöd all verksamhet på ön. Den skulle enbart fungera som ett märke att segla efter. Öborna kom väl överens med sjörövare när de delade hamn i Mädasadam och på andra ställen. De arbetade som lotsar men var också själva sjörövare. Så berättas det.

Den 4 dec 1917 (enligt dagens kalender 20 dec.) utropades Naissars folkkommisariat, som snart upplöstes.Men det är en annan historia. 1.

I och med nationalromantiken vaknade intresset i Sverige för de svensktalande bygderna i Finland och Estland. Några svenska konstnärer och författare gjorde resor bl.a. till Ormsö och Odensholm i Estland under tidigt 1900-tal när området fortfarande var tsarryskt, och flera böcker gavs ut.

Peter Nylander skriver i Skärgård: 2

Albert Engström har skrivit i boken "Mitt liv och leverne", 1925, om sitt besök på Odensholm  hur han frapperades av den ålderdomliga livsstilen.

Sten Wikberg skriver i sin bok "Estland,  intryck och studier", 1930, bl.a. om hur han tar in på ett pensionat där hans rum ligger innanför ett annat rum som han inte får gå igenom, så istället måste han klättra ut och in genom fönstret. Han berättar också om att mannen i bondefamiljen sällan är hemma på somrarna. Då seglar han med potatis till Sverige och Tyskland. Det betyder att kvinnorna gör allt arbete både ute och inne. De arbetar från morgon till kväll.

Curth Munthe skriver i sin bok "Estland och Lettland", 1938: Ormsöborna lever ett fattigt liv, kvinnorna på landbacken och männen på sjön.

Alla menar också att “ormsöborna är så intelligenta”, vilket de anser är lite märkligt, eftersom det bör bli stor inavel bland en sådan liten grupp människor.

Sten Wikberg berättar också om den mat estlandssvenskarna åt: färsk fisk varje dag, tjock stadig gröt, mjölk och smör, ägg och någon gång höns eller kyckling.  

Trots att deras förfäder lämnat Sverige för flera hundra år sedan skriver han om en bondkvinna på Ormsö som säger att “när det kommer rikssvenskar på besök, då känner jag det som om de är släktingar.” Rikssvenskarna upplevdes alltså inte som främlingar.

Vi får också en förklaring till varför kjolarna som är vävda av yllegarn är veckade och gör att man ser tjock ut: Om man var tjock hade man gott om mat vilket betydde att man var rik. 2.

Språkforskaren Gideon Danell som studerade svenska dialekter, och därmed även den estlandssvenska, skriver att han är orolig för att kulturen ska försvinna. Han manar svenskarna att skicka ut forskare som kan dokumentera den tynande kulturen. Det gör han när Estland blivit fritt och livet förändrats i hela landet.

De som verkligen gjorde detta var finlandssvenskarna:

Stig Appelgren skriver i sin artikel:

Under 1900-talets tre första decennier kom enmastade estjakter till marknader i bl a Hangö, Helsingfors och Lovisa med potatis, äpplen och ved. Själva köpte de med sig strömming. De kunde alltså göra sig förstådda på sitt gemensamma språk, svenskan.

Under Finlands ryska tid kom präster från Finland till de estlandssvenska bygderna.

Dessutom gifte sig finlandssvenskar med estlandssvenskar. 3.


Den första estlandssvenska sångfestivalen 1932 kom till stånd med hjälp av finlandssvenskar i Estland. Många sånger var också finlandssvenska. Tidigare hade rent estniska sångfester hållits i landet. 4.

Finlandssvenskarna var mer intresserade av samarbetet med estlandssvenskarna än rikssvenskarna. Vid  Helsingfors universitet utarbetade Freudenthal och Vendell en estlandssvensk ordbok. “Ordbok över de estländsk-svenska dialekterna”, 1886. Och 1932 gick en stor expedition till

estlandssvenska bygder från Finland. Då utfördes följande arbeten:

Erik Lagus tecknade upp ord och ortnamn.

Karl Gustaf Hedberg tecknade av jordbruks- och fiskeredskap.

Maximilian Strejskal studerade idrotten

Sven Andersson gjorde språkliga och etnologiska anteckningar om fiske och jordbruk, tjärbränning, säljakt, byggnadsskick etc.

Hjördis Dahl studerade textilier

Arne Appelgren studerade byggnadsskick.

Otto Andersson studerade estlandssvensk folkmusik och estlandssvenska musikinstrument. Han upptecknade folkvisor och melodier och upptäckte det särpräglade instrumentet talharpa eller tagelharpa. Han döpte det till stråkharpa.

Ole Eklund studerade området naturvetenskapligt. Appelgren sid 47-48.

5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tidningen Keskus, november 2013 sid 36

Tidningen Skärgård nr 1, 2004 Peter Nylander Ormsöidyller - i svenskt operspektiv. sid 38-43

2. sid 42

Tidningen Skärgård nr 1, 2004 Stig Appelgren“Vi äro arvingar av samma blod” sid 44-50

3. sid 45

4. sid 46

5. sid 47III


Hur arbetade man för att behålla svenskheten i Estland?

Under 1800-talets andra hälft när livegenskapen upphört och lantarbetarna kunde friköpa en bongård blev också rörelsefriheten större. Man började resa i landet och såg sin egenart. Intresset för svenska språket ökade och man insåg att det inte fanns någon speciell utbildning för det.

1873 kom missionären från SFS, Thure Emanuel Thorén till Nuckö och grundade ett svenskt seminarium i Paschleps herrgård med bl.a. bidrag från balttyskar.  Detta var början till en estlandssvensk samling.


Klockaren Johan Nyman skrev i sin dagbok i feb 1901: Om qvällen var jag till Österby skolhus, der vi hade konferens ang. grundandet av ett svenskt bibliotek på vår ö Nuckö. Med smärta erfar vi, att svenskan mer och mer aftager och i en ej alltför aflägsen framtid skall den försvinna, om man ej gör allt för att hålla den vid makt. 1


Att ett bibliotek med svenska böcker skulle byggas ansågs viktigt för att hålla igång kunskaperna i språket. Det estlandssvenska bibliotekets uppgift skulle vara att bevara svenskjt mål och svensk nationalitet i Ryssland. 2.

Under vintern 1901 intresserade sig den rikssvenska pressen för estlandssvenskarnas situation. Aftonbladet skriver om deras situation och i Sverige blir man intresserad av folket på andra sidan Östersjön. De beslöt att samla in böcker i Sverige för att skicka vidare till svenskarna i Estland.

Tyvärr var en russifiseringskampanj i gång i hela Ryssland vid samma tid, och myndigheterna la sig i biblioteksplanerna och ville se på alla böcker för att avgöra om de kunde tillåtas. Man smugglade då in svenska böcker bland de ryska och estniska som fått godkänt. 3.

Ryssland förlorade det rysk-japanska kriget och bestämmelser ändrades. I oktober 1905 tvingades tsaren utge ett manifest som bl.a. lovade tryck- och föreningsfrihet. Därmed kunde man arbeta fritt med biblioteken i Nuckö och andra estlandssvenska orter. 4.


1909 grundades föreningen Svenska Odlingens Vänner som tog som sin uppgift att se till att svenskarna fick skolor och bibliotek. (Den föreningen återuppstod i Sverige 1944)

Många svenska präster kom också till landet under 1800-talets slut och 1900-talets tre första decennier, där de betydde mycket för svenskheten.  

År 1930 blev den unge svenske prästen Sven Danell tillfrågad av ärkebiskopen Nathan Söderblom om han kunde tänka sig att tjänstgöra i Estlands svenskbygd. Genom sin farbror, språkforskaren Gideon Danell, och sin äldre bror Nils, som var rektor vid Birkas folkhögskola, hade Sven Danell fått ett intresse för estlandssvenskarna. Han tackade därför ja till uppdraget och sändes, endast 27 år gammal, att verka som hjälppräst i Nuckö pastorat. Detta omfattade kommunerna Rickul, Sutlep och Pasklep. I Rickul predikade Danell i Rosleps kapell, men i prästuppdraget ingick även att Odensholm skulle få besök en gång i månaden. Även byarna Vippal och Korkis i Kors socken skulle få regelbundna besök. År 1933 blev han kyrkoherde i församlingen och verkade som sådan fram till 1937, då han av de estniska myndigheterna tvingades att lämna tjänsten och återvända till Sverige.5

Danell har givit ut boken Guldstrand, där han berättar om livet i Aiboland.

I och med den sovjetiska ockupationen försvann alla möjligheter att arbeta för svenskheten. Inte förrän i slutet av 1980-talet återupptogs arbetet, bl.a.av Ivar Rüütel.


Nu har man över 6 000 böcker i biblioteket i Pakleps folkhögskola på Nuckö./Roselius sid 33.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidningen Skärgård nr 1, 2004

Aapo Roselius Biblioteken och svenskheten i Finland sid 33-37

1. sid 34

2. sid 35

3. sid 35

4. sid 36

5. Eva Heyman http://www.rnhf.se/dokument/artiklar/guldstrand_1.pdf

 

IV

Det var 1938 som livet började förändras för alla estlandssvenskar.

1934 beräknar man efter folkräkning att ca 8000 estlandssvenskar bodde i Estland. Det är en osäker siffra. Många kallade sig ester för att det ansågs säkrare eller för att de inte var riktigt säkra på sitt ursprung. 1.

Jag vet genom min släkt att det var många som bytte identitet för att man ville studera. En godsherre eller kyrkan bekostade studierna om man övergick till den balttyska eller den ryska kulturen, beroende på vem som betalade. Just nu råder en viss förvirring bland de estniska historikerna om esterna i Estland. Var de livegna i stort sett allihop allihop eller hade många bytt kultur och räknades därefter som balttyskar respektive ryssar? Under ockupationsåren lärde man ut att alla ester varit livegna historiskt sett därför att det passade den sovjetiska tanken.


Göran Hoppe har skrivit om ön Odensholm/Osmosaar under ockupationen:

 

Sovjetunionens uppkomst innebar ett ständigt orosmoln i öster för den unga estländska republiken. I samband med ingåendet av Molotov-Ribbentroppakten och dess uppdelning av områdena mellan Sovjet och Hitlertyskland kom Estland att tillfalla den sovjetiska intressesfären. Det innebar snart att Moskva begärde baser i landet, som man hävdade inte kunde ta tillvara sina utrikespolitiska intressen på egen hand. För Estlands del tilläts 25.000 rödarmister att komma in i landet. En mycket stor del av dessa trupper, som mycket snart var betydligt fler än 25.000, kom att förläggas på baser i Estlands svenskbygder. Dessa utgjorde ju på många håll kustzonen och blev alltså då även Sovjets gränsområde mot den fientliga omvärlden. Odensholm utgjorde inte något undantag, utan hösten 1939 lät myndigheterna meddela att ön skulle utrymmas för att sedan befästas av Röda Armén. Långskjutande kanoner skulle placeras ut på ön för att tillsammans med motsvarande artilleri på Hangö udd i Finland, som man erhållit efter vinterkriget, kunna beskjuta hela inloppet till Finska Viken. Ön avhystes slutgiltigt på försommaren 1940 (den 12 juni) och Odenholmsborna tvingades bege sig till Ormsö, en miljö som förutom att den redan var mycket tätbefolkad, också var helt annorlunda än Odensholm. Fisket var annorlunda, någon jakt att tala om fanns ej, lika litet som ledig odlingsmark. Inbyggarna från Holmen vantrivdes svårt.

/.../

På deras ö arbetade sovjetmilitären ivrigt med att befästa och bygga upp kaserner för de närmare 3.000 man som placerats här. Alla öns murar maldes ner, inklusive de runt gravgården, flyttblocken hamnade också i krossarna för att bli till betong åt ryssarna. Nu försvann "Odens stain" där Oden sades ha satt ner foten när han en gång passerade Holmen och gav den sitt namn, nu förstördes Bien (byn) till stora delar när den användes för att inkvartera de militärer som inte logerade i de nybyggda kasernerna på olika håll på ön. Djupa bunkrar sprängdes ut, kanontorn kom på plats och ett högt eldledningstorn byggdes upp i betong nära platsen för öns skola. När Hitlertyskland gick till angrepp mot Sovjet sommaren 1941 var Odensholm en befästning, något som också avspeglade sig i att ön först på nyåret 1942 erövrades av tyskarna som en av de sista ryska motståndsfickorna i Estland. Tyskarnas erövring innebar att Odensholm besköts kraftigt, jesu kapell och fyren sköts sönder, byn fick stora skador och hela ön fylldes med krevadgropar, som ännu idag är fullt synliga.

 

Odensholmsborna vantrivdes så svårt på Ormsö att de snart flyttade vidare till norra delen av Nuckö socken, till trakterna av Spitham, som låg allra närmast deras kära ö. Här var fisket mer likt det man var van vid, man kände folket, i många fall var man släkt och man kunde lätt gå ut med sina båtar till trakterna av Holmen. Ett antal av de unga männen tvångsmobiliserades till Röda armén, liksom så många andra i Estland, försommaren 1941. Liksom så många andra förblev de flesta borta, det var vanligare att de frös eller svalt ihjäl än att de stupade i direkta krigshandlingar - ett par kom tillbaka till hembygden efter krigsslutet.

 

Under våren 1942 blev det möjligt för de återstående odensholmsborna att återvända till ön med tillstånd av de tyska ockupanterna, som ej var intresserade av att hålla ön befäst. På Odensholm rådde stor förödelse - flera gårdar var helt förstörda, kapellet sönderskjutet, fyren likaså medan de olika ryska anläggningarna störde möjligheterna att fortsätta det traditionella livet. Inför en hotande tysk mobilisering flydde de återstående unga männen från Odensholm i småbåtar till Sverige sommaren 1943 medan de övriga holmborna tog sig över via Finland i februari 1944 för att undvika en förnyad sovjetisk ockupation. Kvar i Estland blev endast de återvändande mobiliserade till Röda Armén samt några enstaka ättlingar som bosatt sig i städerna.

 

I september 1944 erövrades åter Estland av Sovjetunionen och Odensholm kom på nytt att bli militärt område. Man var dock inte längre intresserade av att befästa ön utan här posterades till en början bara gränsvakter och fyrpersonal till den nya fyr som byggdes upp. Under 1960-talet tillkom en signalspaningsstation i närheten av den gamla byn med höga antenner, från vilken man kunde avlyssna radiotrafik över hela centrala östersjöområdet. Landskapet på ön kom i någon mån att hållas öppet genom att de militärer som var posterade på ön också höll sig med betesdjur. En successiv långsam igenväxning med framför allt enar och sly kunde man dock inte motverka.

 

I och med vissa lättnader i den sovjetiska gränskontrollen blev det möjligt för ickemilitärer att besöka Odensholm från sent 1970-tal. Bland annat kunde Fredrik Brus, en av de överlevande från Röda armén återvända och lotsa en expedition av forskare till hemön. När Sovjet föll samman 1991 ingick det i den framförhandlade överenskommelsen om militärt avtåg att alla trupper skulle vara ute ur Estland i september 1994. Odensholm lämnade man 1993 men redan på sommaren 1992 kunde de gamla invånarna och deras ättlingar återvända för första gången.  2.

 


Detta är ett exempel på hur man fullständigt ödelägger en kultur. Hur man utan att ta några som helst mänskliga hänsyn tar över människors livsområde och lämnar ut dem till vad som helst. Ormsö låter kanske bra, det är ju ändå estlandssvenskt, men det är inte Odenholmsbornas hembygd. Det är inte deras sätt att leva. Man måste komma ihåg att alla områden var ganska ordentligt avskiljda från varandra. Man kan t.ex. se det på fiskebåtarna. På Ormsö använde man vänjan, en grundgående och flatbottnad roddbåt utan köl, eller snitan, en rundbottnad och tvärgattad båt.  På Odensholm var båtarna klinkbyggda kölbåtar utan roder. 3.- Det betyder att man fiskade på olika sätt; att ormsöborna fiskade på grunda vatten och drog upp båten på land för att tömma den, medan Odensholmsborna fiskade på djupare vatten. Speciellt är också att Odensholm är en liten ö medan Ormsö förhållandevis är en stor ö, vilket också ger olika liv för människorna.

Även om ormsöborna tilläts bo kvar förändrades deras och alla andra estlandssvenskars liv. På flera platser förlades rysk militär. Människor blev av med sina gårdar. 1940 började människor också försvinna, man visste inte säkert vart. Mars 1941 börjades de storskaliga deportationerna till Sibirien.

När tyskarna kom 1941 trodde alla att de var på esternas sida och skulle förändra allt till vad det varit innan Röda armén kommit. Det gjorde de inte. De lämnade inte tillbaka gårdar. De krävde också stora leveranser av skördar och kött från lantgårdarna, så maten räckte inte heller då till för bönderna själva. Istället för sovjetiska blev skolorna tyska. Dock blev människorna inte deporterade till Sibirien eller någon annanstans.

På våren 1943 började man fly landet. Många ansökte om att få ge sig av, men endast sjuktransporter för svenskarna och 110 rågöbor tilläts lämna landet. En kvinna i vår släkt visade upp ett dokument som visade att släkten härstammar från “en svensker man” på 1500-talet, som kom att  bosätta sig vid Valge jõgi/ Vita floden, men det godkändes icke.

Till slut, när de sovjetiska trupperna åter närmade sig, 1944, då började man fly i egna båtar. Man beräknar att under åren 1940-1944 flydde ca 7 000 estlandssvenskar till Sverige. 4.


För dem som blev kvar av olika anledningar; kanske som Maria Murman på Ormsö som satt och väntade på ett fartyg som aldrig kom 5. eller som för dem som hade en nära släkting i armén och ville vara kvar när han kom tillbaka, för dem började det nya hårda livet.

Gränserna bevakades av soldater. Vakttorn byggdes och ställdes upp tätt “för att ingen skulle komma osedd in i landet” sas det. Fiskarna förbjöds att använda sina båtar. Endast poltiskt säkra personer fick ge sig ut på havet. 6. Att vara svensk ansågs farligt; man tillhörde fienden, så de blev tvungna att dölja sin rätta identitet och istället bli ester. All undervisning på svenska förbjöds och de svenska biblioteken ständes, SOV förbjöds. Ett krigsfångeläger uppfördes på Ormsö. Stora leveranser krävdes av lantbrukarna. 7. Kyrkan blev boxningshall. Kolchoser bildades. Alla får lämna ifrån sig allt utom en halv hektar jord, en gris och några höns. De som vägrade blev antingen deporterade till Sibirien eller skjutna. 8.

Många av de kvarvarande estlandssvenskarna flyttade till Reval/Tallinn. Den svenska kulturen försvann alltmer. 9.

Efter att så många flytt måste andra flytta in för att allt skulle fungera. Hus stod tomma där de nya kunde bo. (Jag minns en släkting som sa: “Vi slängde ju nyckeln in i skogan. Hur kom de in i vårt hus?” och den estlandssvenske läraren Ivar Rüütel som berättade hur han frågat varför hus och hela byar försvunnit, och fått svaret att de nya, ryssarna, hade flyttat in i ett hus, och när det blev kallt tog de brädor från huset för att elda i spisen när de frös. När det inte fanns fler brädor att elda, då flyttade de bara in i ett annat hus.)


Det kom direktiv från Moskva om hur allt skulle skötas, och en god vän från Ormsö berättade att kolchosarbetarna fått föreskrifter om hur djupt de skulle ploga i marken, men jorden på Ormsö är så full av småsten att det gjorde den nästan obrukbar när alla stenar kom upp till ytan. Det kom också direktiv om hur man skulle skura trägolv. Man skulle hälla på så mycket vatten att golvet dränktes och sedan skulle man gnugga bort smutsen. Följden blev att golven ruttnade. En släkting berättade om när de hade pionjärläger på en herrgård. Då fick de order att förstöra så mycket som möjligt. Det kapitalistiska samhället skulle förintas.

Det var en svår tid, och den avgörande vändningen kom inte förrän Estland blev fritt 1991, även om lättnader kunde ses redan på 1980-talet.

Det var under perestrojkan, tövädret i slutet av 1980-talet, som det blev möjligt att starta ideella föreningar med etniska förtecken i det stora Sovjetunionen, dit Estland hörde. Då passade den lilla gruppen estlandssvenskar och deras ättlingar, som blivit kvar i landet, när järnridån drogs ned 1944, att bilda Samfundet för estlandssvensk kultur.   

Vid sina fester, men också till vardags, sjöng estlandssvenskarna sina egna sånger. De flesta gemensamma tillställningar avslutades med Modersmålets sång eller Härlig är jorden, beroende på om det var en helt profan eller religiös tillställning. Men i slutet av Modersmålets sång sjöng man i Estland ” i våra fäders land”, inte ” i tusen sjöars land”. Annars var det lika. 10.

Betydelsen av just denna beskrivning kanske man först inte förstår, men det var absolut förbjudet att sjunga Nationalsången och alla andra äldre, traditionella sånger under ockupationen. Straffet var från början deportation eller arkebusering om någon skvallrade. Senare lättades det upp något.


!991 blev Estland fritt igen. 1994 drog sig den den ryska militären tillbaka till Ryssland efter överenskommelse mellan president Meri, Estland och presiden Jeltsin, Ryssland. Därefter började återuppbyggnaden av det stulna landet..

I de estlandssvenska områdena bodde inte många estlandssvenskar kvar. Men i och med att egendomar lämnades tillbaka till förre ägaren kom ändå några flyktingar tillbaka, och intresset för den gamla kulturen ökade igen. Svenska Odlingens Vänner i Estland återuppstod 2004 och Kulturrådet för den estniska minoriteten bildades och den 25 februari 2007 hölls det första sammanträdet. Därigenom hade grunden lagts för den åtreruppståndna kulturautonomin för estlandssvenskarna. 11.

Om framtiden säger Sten Westerholm:

Uppe på S:t Mikaelskyrkans vind i Tallinn finns tretusen kvadratmeter yta, som vi har tänkt bygga ut till klassrum, gästrum-internat, bibliotek, telebildstudio för distansstudier, kafeteria med kök m m. Ritningarna är klara och godkända av staden och museiverket. Det enda det handlar om är att det finns garanti för an stadig hyresgäst för en längre tid, då vågar församlingen bygga ut denna kyrkvind. Det här är en mycket spännande plats, mitt i gamla stan i Tallinn, med historiens vindar på alla sidor! Vi försöker få speciellt Svenksfinland intresserat. Högskolor, universitet, yrkeshögskolor, landskapsförbund... Med tanke på Estlands geografiska läge, den historiska anknytningen till Finland, framtiden med den nära anknytningen till Mellaneuropa, den potentiella

befolkningsresursen! Svenska folkhögskolan är redan där, men vi kan inte ensamma förverkliga drömmen om kyrkans vind, som ett Svenskfinlands studie- och kulturcentrum i Baltikum! - Det finns plats för handling! 12.

Varför inte Sverige också? Visst vore ett samarbete intressant mellan de tre länderna. Varför inte ta med Estlands svenskar i Skärgårdssammarbetet på Åbo Akademi? Efter att ha läst  många intressanta artiklar om Aibolands skärgård i tidningen Skärgård, vet jag ju att intresset finns.


Det är min önskan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidningen Skärgård 1, 2004 Göran Hoppe Svenskbygden under sovjettiden

1. sid 77

2. http://www.odensholm.se/Dokument/120703%20Kompr%20Historik%20Odensh%20.pdf

Tidningen Skärgård 1, 2004 Jorma Friberg Estlandssvenska båttyper

3. sid 58

4. Hoppe sid 77

Tidningen Skärgård 1, 2004 Carina Wolff-Brandt Möten med Maria sid 98-103

5. sid 100

6. Hoppe sid 76

7. Hoppe sid 77

8. Hoppe sid 78

9. Hoppe sid 79

Tidningen Skärgprd 1, 2004 Sten Westerholm Svenska folkhögskolan i Estland. sid 107-110.

10. sid 108

11. Tidningen Skärgård nr 1, 2007, Uile Kärk-Remes Estlandssvenskarna i Estland - har upprättat kulturellt självstyre

12. Skärgård nr 1, 2004 Westerholm sid 11


nov 24, 2013 Svenskhetens bevarande i Estland.

Vad tiden går fort! Om en månad är det julafton. I dag kl 12 kom de första snöflingorna, men inte så många...
 
Jag sitter och jobbar med min uppsats om estlandssvenskarna, och tänte att ni kunde få läsa om hur man arbetade med svenskheten:

Hur arbetade man för att behålla svenskheten i Estland?

Under 1800-talets andra hälft när livegenskapen upphört och lantarbetarna kunde friköpa en bongård blev också rörelsefriheten större. Man började resa i landet och såg sin egenart. Intresset för svenska språket ökade och man insåg att det inte fanns någon speciell utbildning för det.

1873 kom missionären från SFS, Thure Emanuel Thorén till Nuckö och grundade ett svenskt seminarium i Paschleps herrgård med bl.a. bidrag från balttyskar.  Detta var början till en estlandssvensk samling. /Grubbström sid 28.

Klockaren Johan Nyman skrev i sin dagbok i feb 1901: Om qvällen var jag till Österby skolhus, der vi hade konferens ang. grundandet av ett svenskt bibliotek på vår ö Nuckö. Med smärta erfar vi, att svenskan mer och mer aftager och i en ej alltför aflägsen framtid skall den försvinna, om man ej gör allt för att hålla den vid makt.

Att ett bibliotek med svenska böcker skulle byggas ansågs viktigt för att hålla igång kunskaperna i språket. Det estlandssvenska bibliotekets uppgift skulle vara att bevara svenskjt mål och svensk nationalitet i Ryssland.

Under vintern 1901 intresserade sig den rikssvenska pressen för estlandssvenskarnas situation. Aftonbladet skriver om deras situation och i Sverige blir man intresserad av folket på andra sidan Östersjön. Man beslöt att samla in böcker i Sverige för att skicka vidare till svenskarna i Estland.

Tyvärr var en russificeringskampanj i gång i hela Ryssland, och myndigheterna la sig i biblioteksplanerna och ville se på alla böcker för att avgöra om de kunde tillåtas. Man smugglade då in svenska böcker bland de ryska och estniska som fått godkänt.

Ryssland förlorade det rysk-japanska kriget och bestämmelserna ändrades. I oktober 1905 tvingades tsaren utge ett manifest som bl.a. lovade tryck- och föreningsfrihet. Därmed kunde man arbeta fritt med biblioteken i Nuckö och andra estlandssvenska orter.

1909 grundades föreningen Svenska Odlingens Vänner som tog som sin uppgift att se till att svenskarna fich skolor och bibliotek. (Den föreningen återuppstod i Sverige 1944)

Många svenska präster kom också till landet under 1800-talets slut och 1900-talets tre första decennier, där de betydde mycket för svenskheten.  

År 1930 blev den unge svenske prästen Sven Danell tillfrågad av ärkebiskopen Nathan Söderblom om han kunde tänka sig att tjänstgöra i Estlands svenskbygd. Genom sin farbror, språkforskaren Gideon Danell, och sin äldre bror Nils, som var rektor vid Birkas folkhögskola, hade Sven Danell fått ett intresse för estlandssvenskarna. Han tackade därför ja till uppdraget och sändes, endast 27 år gammal, att verka som hjälppräst i Nuckö pastorat. Detta omfattade kommunerna Rickul, Sutlep och Pasklep. I Rickul predikade Danell i Rosleps kapell, men i prästuppdraget ingick även att Odensholm skulle få besök en gång i månaden. Även byarna Vippal och Korkis i Kors socken skulle få regelbundna besök. År 1933 blev han kyrkoherde i församlingen och verkade som sådan fram till 1937, då han av de estniska myndigheterna tvingades att lämna tjänsten och återvända till Sverige.

Eva Heyman http://www.rnhf.se/dokument/artiklar/guldstrand_1.pdf

I och med den sovjetiska ockupationen försvann alla möjligheter att arbeta för svenskheten. Inte förrän i slutet av 1980-talet återupptogs arbetet, då av Ivar Rüütel, som som bl.a.

(Nu har man över 6 000 böcker i biblioteket i Pakleps folkhögskola på Nuckö.)

 

nov 23, 2013. Kulturrådet om estlandssvenskarna.

I dag skriver yle i Finland om estlandssvenskarna. Intresset sprider sig! 
http://svenska.yle.fi
Det är intressant med en liten kultur, som fanns i många hundra år och som plötsligt så gott som förintades, och som nu håller på att återuppstå.
Jag har själv träffat Ivar Rüütel, som arbetade som lärare i Birkas svenska gymnasium under ockupationen, men som då 1993 förberedde att starta upp den svenska folkhögskolan. Han var ett starkt namn i ämnet och berättade för oss om kulturen som inte längre fanns. Jag minns att det var svenskundervisning i skolan redan då, och vi reste sedan med en grupp svenska lärare till Birkas. Rektorn hette Laine Belovas och hon höll ett föredrag för oss. Mycket intressant.
 
Ülo Kalm får medalj!
Vi har också träffat Ülo Kalm, som nu är chef för Aibolands Museum. Han var kommunordförande i Birkas och hade lärt sig svenska som vuxen. Efter befrielsen. Som kommundirektör var han beslutande i ärenden som gällde återlämnade av privategendomar som stulits under ockupationen. Det hade gått bra. En gång var det dock problem. Det var när han, innan tiden gått ut för att ansöka om att få egendom tillbaka, en estlandssvensk man begärde att få¨föräldrahemmer tillbaka.. Han fick tillbaka den. Året efter, när tiden alltså gått ut, hörde mannens syster av sig och frågade vad hon skulle få! Det var svårt att få henne att förstå att det var för sent. Tiden var ute! Hon ansåg att hon var lika mycket arvtagare som brodern. Det blir ofta problem, även när man försöker göra rätt.
 
Jag såg en artikel i tidningen Skärgård från år 2007. Det var Kulturrådets dåvarande ordförande som skrev bl.a. detta om nutiden:

I augusti 1991 blev Estland självständigt. Juridiskt – formellt deklarerade Estland att man återupprättade sin självständighet. Genom detta knöt man samman ”dagens” Estland, år 1991, med det Estland som existerade fram till 2:a världskriget.

Med det återknöt man även till den grundlag som var i kraft i landet före krigsåren, med bl a kulturautonoma rättigheter för nationella minoriteter och tidigare medborgarskapslagar. Formellt återställdes tidigare kulturautonoma förutsättningar för landets nationella minoriteter, men för de estlandssvenskar som levde i Estland år 1991 var de praktiska förutsättningarna helt olika de tidigare levnadsbetingelser som de hade haft i Estland före världskriget.

I augusti 1991 fanns det ännu estlandssvenska personer kvar i Estland – men svenskheten i landet var borta. Åren från 1991, fram till idag 2007, har för Estland inneburit en oerhörd överlevnads- och utvecklingsutmaning. Det har omfattat en stark entusiasm, parallellt med en mycket mager vardag, brist på mycket och knappa förutsättningar för många. Dagens Estland har en stark ekonomisk utveckling och uppbyggnad, samt en målmedvetenhet om att se framåt.

Samma drag har varit utmärkande också för estlandssvenskarna. De har under dessa år tagit vara på de möjligheter som har funnits. Förändringar har skett, entusiasmen och arbetsviljan har varit stark, parallellt med samma tunga vardagsliv som för alla övriga i landet.

Många som har växt upp utan svenska i Estland, talar idag svenska. Under dessa 15 år har delar av en levande estlandssvenskhet växt upp, men helheten saknas. Ett flertal estlandssvenska ”öar” har växt fram, och man ser möjligheter att skapa/återskapa sådana.

Aibolands museum i Hapsal, Svenska kyrkan S:t Mikael i Tallinn, Ormsö Hembygdsgård på Ormsö, Rosleps kapell i Nucköområdet, Pasleps folkhögskola - Svenska folkhögskolan i Estland – är alla exempel på estlandssvenska kultur- och språköar.

På några håll, bl a i Nucköområdet, kan man åter stöta på namnskyltar med svenska ortnamn. Många av dessa har skett i samarbete med de estlandssvenskar som lever i Sverige, eller på andra ställen. Det har även förenat både äldre och yngre estlandssvenskar som har levt och växt upp i Estland, med de estlandssvenskar från Sverige som knyter/återknyter band med Estland.

Svenska Odlingens Vänner i Estland - arbete för kulturellt självstyre

Tidigare levnadsförhållanden går inte att återskapa, men dagens estlandssvenskar vill se framåt, ta hand om det som har bevarats, lyfta fram och utveckla det man har idag. Diskussioner inför framtiden, funderingar och oro över vad kommande generationer skulle känna för sitt språk, sin identitet och bakgrund kom ofta fram bland kvarvarande estlandssvenskar.

Tankar att mer formellt och organiserat hålla samman den svenskhet som växer fram förde till det möte i slutet av juli år 2004 då föreningen Svenska Odlingens Vänner i Estland - Rootsi Hariduse Selts konstituerades.

Hösten 2005 började föreningen Svenska Odlingens Vänner i Estland förbereda arbetet för kulturellt självstyre. Genom sin minoritetsförening, SOV Estland, hade man den officiella representant för estlandssvenskarna i Estland som uppfyllde de formella förutsättningarna för att föra frågan om kulturellt självstyre framåt.

SOV Estland har även sett frågan om kulturellt självstyre som en angelägenhet som berör alla estlandssvenskar som vill bevara och hålla estlandssvenskheten i Estland levande. Regelbundna kontakter mellan estlandssvenskar i Estland och estlandssvenskar i Sverige har varit ett viktigt inslag under hela arbetsgången.

/.../ 

Antalet estlandssvenskar

Det är svårt att precisera antalet estlandssvenskar, både beträffande de som lever i Estland och de som finns utanför landets gränser, huvudsakligen i Sverige.

Den senaste folkräkningen i Estland från år 2000 ger siffran 300 personer. Tidigare erfarenheter har fört med sig att många undviker att uppge sin etniska bakgrund, vilket gör att det är svårt att beräkna det faktiska antalet estlandssvenskar och de med estlandssvensk bakgrund som identifierar sig med denna. Ofta anger man talet ”omkring 1000 personer”.

Under 2:a världskriget flydde ca 7 500 estlandssvenskar till Sverige. Uppskattningar om hur många de är i dag är svår att göra, likaså hur många estlandssvenskar som idag är aktivt intresserade av rötterna i Estland.

Säkra befolkningsberäkningar eller statistik med vars hjälp man kan precisera antalet estlandssvenskar finns idag varken i Estland eller i Sverige.

Både i Estland och i Sverige är många aktiva inom föreningar och/eller i kulturinstitutioner – som känner till varandra. Då arbetet med minoritetslängderna inleddes var svårigheterna för oss i SOV Estlands att snabbt nå ut till så många som möjligt med information.

Minoritetslängden kommer därmed att ha en viktig framtida funktion för en översikt av befolkningsförhållandena bland estlandssvenskarna.

 

Vägen till kulturellt självstyre - ett intensivt arbetsår

Det har varit ett arbetstyngt, omväxlande och positivt år. I hela detta arbete har estlandssvenskarna haft ett påtagligt stöd från den estniska staten. Föreningen Svenska Odlingens Vänner i Estland (SOV Estland) började arbetet med att upprätta kulturellt självstyre och val av kulturråd enligt de föreskrifter som är fastställda genom Lagen om kulturautonomi från år 1925/ reviderad år 2002 och enligt den förordning som fastställs för genomförandet av Val av kulturrådet för nationell minoritet. Denna senare följer i mycket gällande förordning för ”Lagen om val av kommunstyrelse”.

När vi inom SOV Estland i början av år 2006 drog upp riktlinjerna för det kommande arbetet fastslog vi att vår målsättning var att upprätta kulturellt självstyre för den svenska minoriteten i Estland, som skulle ge de kvarvarande estlandssvenskarna möjligheter att skapa en säkrare och ett mera mångsidigt framtidsperspektiv för svenskheten i Estland.

Den 10 januari 2006 kändes som ett historiskt ögonblick. Vår förening (SOV Estland) lämnade in en ansökan till Estlands kulturministerium om att upprätta en minoritetslängd för den svenska minoriteten i Estland med syftet att sedan gå vidare för att etablera kulturellt självstyre för minoriteten.

I början av april fick SOV Estland sin ansökan verifierad genom samma ministerium och samtidigt uppdraget att upprätta en minoritetslängd för den svenska minoriteten i Estland, i enlighet med de riktlinjer som är fastställda. Parallellt med detta arbete sammanställdes även den valkommission, Huvudkommittén för val av Kulturråd för den svenska minoriteten i Estland, som skulle genomföra det kommande valet. I valkommissionen ingick representanter för SOV Estland och företrädare för regeringen i Estland. Denna Huvudkommitté fastställdes sedan av den estniska regeringen som ansvarig för genomförande av val av Kulturråd för den svenska minoriteten i Estland.

Året har även varit lärorikt, både för oss i valkommissionen, (huvudkommittén), och för en del statliga institutioner. Lagen om kulturautonomi är fastställd redan länge, men med begränsad tillämpning har det funnits få tillfällen till tolkningar om hur den i detalj ska genomföras. Vår (huvudkommitténs) preliminära tidsplan var att genomföra val av kulturråd till slutet av sommaren 2006. Under arbetets gång ändrades många aspekter.

Estlandssvenskarna - som väljare i ”valet och kvalet”

Estlandssvenskarna i Estland såg aktivt fram mot detta val. Under samma period förde SOV Estland även en diskussion med estlandssvenska föreningar i Sverige om olika möjligheter/vägar att även inkludera de estlandssvenskar/personer i Sverige som hade återknutit kontakt med sina tidigare hembygder i Estland.

I maj 2006 skickade SOV Estland en förfrågan till den estniska regeringen om möjligheter till en utvidgad tolkning kring den punkt, stadigvarande bosatt i Estland, som finns i Lagen om Kulturautonomi för minoriteter utgående från estlandssvenskarnas reella situation.

Frågan var komplicerad. Den positiva och generösa tolkning av punkten territoriell anknytning till Estland som man från den estniska statens sida fastställde den 31 juli 2006 berörde direkt, och enbart, den estlandssvenska minoriteten med hänsyn till den exceptionella situation som föreligger för estlandssvenskarna.

De argument som tas upp i dessa utlåtanden från respektive ministerium, och som ligger till grund för detta ställningstagande kan sammanfattas enligt följande:

 • I jämförelse med övriga minoriteter i Estland, anser vi att det är möjligt och grundat att tolka de territoriella krav som finns i LoK §1, på så sätt att det omfattar alla estlandssvenskar, med estniskt medborgarskap, som finns införda i det estniska befolkningsregistret.
 • Den punkt om territoriella band med Estland som finns Lagen om Kulturautonomi, kan tolkas som uttryck för/behov av nära och långvariga band med Estland. Den estlandssvenska minoriteten har enligt vår uppfattning dessa långvariga och nära band, många har återtagit mark och fastigheter.
 • Den estlandssvenska befolkningsgruppen måste rättsstridigt och på grund av tvingande omständigheter lämna Estland. Enligt allmänt grundad rättsuppfattning (ex iniuria non oritur ius) skall inte brott mot någon individs rättigheter medföra att dennes juridiska ställning i framtiden försämras.

Därmed kunde estlandssvenskar delta om

 • man är estnisk medborgare
 • man är införd i det estniska befolkningsregistret (Rahvastikuregister) som estnisk medborgare, även med en permanent adress utanför Estland.
 • man har etnisk, kulturell, traditionell eller språklig samhörighet med gruppen och att man själv vill bli upptagen i den estlandssvenska minoritetslängden.

En nystart

Detta beslut ändrade på ett avgörande sätt både omfattning och genomförande av det kommande valet. I än större utsträckning hade detta beslut en avgörande betydelse för den svenska minoriteten i sin helhet. Målsättningen var, obestridligt, kulturellt självstyre i Estland. Nu hade även de estlandssvenskar som upprätthållit, eller började bygga band till sina tidigare hembygder samma möjligheter och ansvar, att påverka den framtida utvecklingen för estlandssvenskheten i Estland.

Valkommissionens arbete inleddes i september 2006. Arbetet omstrukturerades i enlighet med dessa nya utgångspunkter. Anvisningar fanns uppställda i föreskrifterna för kulturellt självstyre, men en detaljerad struktur måste läggas fast t ex för sammansättningen av Kulturrådet, gången för registrering av kandidater i det kommande valet och för valtekniska frågor (bl a antalet valdistrikt och vallokaler).

Antalet ledamöter i det kommande Kulturrådet fastställdes till 21 personer. Estlandssvenska föreningar både i Estland och i Sverige ställde upp kandidater i valet, möjligheten att ställa upp som oberoende kandidat utnyttjades inte.

Val av kulturråd för den svenska minoriteten i Estland utlystes till den 2-4 februari 2007. Det fanns två alternativ för att rösta, antingen genom att poströsta eller i någon av vallokalerna som var belägna i Tallinn, Hapsal och Stockholm. Över 75 procent av de valberättigade personerna utnyttjade möjligheten att ta del av detta första val och upprätta kulturellt självstyre. Valresultatet tillkännagavs den 7 februari och de valda representanterna presenterades.

Valkommissionen kunde därefter avsluta sitt arbete och den 25 februari 2007 sammankalla det nyvalda Kulturrådet med 21 ledamöter till dess första, konstituerande mötte.

Första sammanträdet

Kulturrådet har nu haft sitt första sammanträde, fastställt sina stadgar och genomfört val. Riktlinjer för Kulturrådet är att bli ett aktivt och lyhört organ som på bästa möjliga sätt kan representera estlandssvenskarna. En institution som kan föra fram nuvarande och framtida behov och intresseriktningar och som svarar mot den förändrade situation som finns både idag och i framtiden. I stadgarna om målsättningen för den kulturella självförvaltningen står följande:

Målsättningen för den kulturella självförvaltningen är att bevara och utveckla estlandssvenskheten i Estland och förena estlandssvenskar i Estland och i utlandet samt;

 • att företräda och tillvarata den svenska minoritetens intressen
 • att bevara och utveckla det svenska språket i Estland
 • att värna om estlandssvensk identitet, kultur och traditioner
 • att sprida kunskap om estlandssvensk kultur och traditioner
 • att organisera samarbete med andra organisationer med samma intresseinriktning,
 • att verka som informations- och samarbetspartner med olika officiella instanser och vetenskapliga institutioner i Estland samt med motsvarande institutioner i Norden och på andra håll.

Uile Kärk-Remes är ordförande för Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland.

 

nov 22, 2013. Osmosaar / Odensholm

 
Jag läser om skärgårdarna igen, och upptäckte en mycket bra beskrivning av hur det gick till när de ryska trupperna gick över gränsen 1939.
Göran Hoppe har skrivit om ön Odensholm/Osmosaar under ockupationen:

 

 En liten ö i Finska viken, Odensholm.

Sovjetunionens uppkomst innebar ett ständigt orosmoln i öster för den unga estländska republiken. I samband med ingåendet av Molotov-Ribbentroppakten och dess uppdelning av områdena mellan Sovjet och Hitlertyskland kom Estland att tillfalla den sovjetiska intressesfären. Det innebar snart att Moskva begärde baser i landet, som man hävdade inte kunde ta tillvara sina utrikespolitiska intressen på egen hand. För Estlands del tilläts 25.000 rödarmister att komma in i landet. En mycket stor del av dessa trupper, som mycket snart var betydligt fler än 25.000, kom att förläggas på baser i Estlands svenskbygder. Dessa utgjorde ju på många håll kustzonen och blev alltså då även Sovjets gränsområde mot den fientliga omvärlden. Odensholm utgjorde inte något undantag, utan hösten 1939 lät myndigheterna meddela att ön skulle utrymmas för att sedan befästas av Röda Armén. Långskjutande kanoner skulle placeras ut på ön för att tillsammans med motsvarande artilleri på Hangö udd i Finland, som man erhållit efter vinterkriget, kunna beskjuta hela inloppet till Finska Viken. Ön avhystes slutgiltigt på försommaren 1940 (den 12 juni) och holmborna tvingades bege sig till Ormsö, en miljö som förutom att den redan var mycket tätbefolkad, också var helt annorlunda än Odensholm. Fisket var annorlunda, någon jakt att tala om fanns ej, lika litet som ledig odlingsmark. Inbyggarna från Holmen vantrivdes svårt. I samband med evakueringen genomfördes en etnologisk expedition från Eesti Rahva Muuseum till ön, där många bilder togs, bebyggelsen dokumenterades och föremål togs tillvara, något som idag innebär att åtminstone fragment av öns kulturarv bevarats.

 Odensholms fyr.

På deras ö arbetade sovjetmilitären ivrigt med att befästa och bygga upp kaserner för de närmare 3.000 man som placerats här. Alla öns murar maldes ner, inklusive de runt gravgården, flyttblocken hamnade också i krossarna för att bli till betong åt ryssarna. Nu försvann "Odens stain" där Oden sades ha satt ner foten när han en gång passerade Holmen och gav den sitt namn, nu förstördes Bien till stora delar när den användes för att inkvartera de militärer som inte logerade i de nybyggda kasernerna på olika håll på ön. Djupa bunkrar sprängdes ut, kanontorn kom på plats och ett högt eldledningstorn byggdes upp i betong nära platsen för öns skola. När Hitlertyskland gick till angrepp mot Sovjet sommaren 1941 var Odensholm en befästning, något som också avspeglade sig i att ön först på nyåret 1942 erövrades av tyskarna som en av de sista ryska motståndsfickorna i Estland. Tyskarnas erövring innebar att Odensholm besköts kraftigt, jesu kapell och fyren sköts sönder, byn fick stora skador och hela ön fylldes med krevadgropar, som ännu idag är fullt synliga.

Odensholmsborna vantrivdes så svårt på Ormsö att de snart flyttade vidare till norra delen av Nuckö socken, till trakterna av Spitham, som låg allra närmast deras kära ö. Här var fisket mer likt det man var van vid, man kände folket, i många fall var man släkt och man kunde lätt gå ut med sina båtar till trakterna av Holmen. Ett antal av de unga männen tvångsmobiliserades till Röda armén, liksom så många andra i Estland, försommaren 1941. Liksom så många andra förblev de flesta borta, det var vanligare att de frös eller svalt ihjäl än att de stupade i direkta krigshandlingar - ett par kom tillbaka till hembygden efter krigsslutet.

Under våren 1942 blev det möjligt för de återstående odensholmsborna att återvända till ön med tillstånd av de tyska ockupanterna, som ej var intresserade av att hålla ön befäst. På Odensholm rådde stor förödelse - flera gårdar var helt förstörda, kapellet sönder-skjutet, fyren likaså medan de olika ryska anläggningarna störde möjligheterna att fortsätta det traditionella livet. Inför en hotande tysk mobilisering flydde de återstående unga männen från Odensholm i småbåtar till Sverige sommaren 1943 medan de övriga holmborna tog sig över via Finland i februari 1944 för att undvika en förnyad sovjetisk ockupation. Kvar i Estland blev endast de återvändande mobili-serade till Röda Armén samt några enstaka ättlingar som bosatt sig i städerna.

 

I september 1944 erövrades åter Estland av Sovjetunionen och Odensholm kom på nytt att bli militärt område. Man var dock inte längre intresserade av att befästa ön utan här posterades till en början bara gränsvakter och fyrpersonal till den nya fyr som byggdes upp. Under 1960-talet tillkom en signalspaningsstation i närheten av den gamla byn med höga antenner, från vilken man kunde avlyssna radiotrafik över hela centrala östersjöområdet. Landskapet på ön kom i någon mån att hållas öppet genom att de militärer som var posterade på ön också höll sig med betesdjur. En successiv långsam igenväxning med framför allt enar och sly kunde man dock inte motverka.

 

I och med vissa lättnader i den sovjetiska gränskontrollen blev det möjligt för ickemilitärer att besöka Odensholm från sent 1970-tal. Bland annat kunde Fredrik Brus, en av de överlevande från Röda armén återvända och lotsa en expedition av forskare till hemön. När Sovjet föll samman 1991 ingick det i den framförhandlade överens-kommelsen om militärt avtåg att alla trupper skulle vara ute ur Estland i september 1994. Odensholm lämnade man 1993 men redan på sommaren 1992 kunde de gamla invånarna och deras ättlingar återvända för första gången.

http://www.odensholm.se/Dokument/120703%20Kompr%20Historik%20Odensh%20.pdf

Detta är ett exempel på hur man fullständigt ödelägger ett kulturområde. Hur man utan att ta några mänskliga hänsyn tar över människors livsområde och lämnar dem till vad som helst. Ormsö låter kanske bra, det är ju ändå estlandssvenskt, men det är inte deras hembygd. Det är inte deras sätt att leva. Man måste komma ihåg att alla områden var ganska ordentligt avskiljda från varandra. Man kan se det på fiskebåtarna t.ex. På Ormsö använde man vänjan, en grundgående och flatbottnad roddbåt utan köl. Eller Snitan, en rundbottnad och tvärgattad båt.  På Odensholm var båtarna klinkbyggda kölbåtar utan roder.- Det betyder att man fiskade på olika sätt, att ormsöborna fiskade på grunda vatten och ofta drog upp båten på land för att tömma den, medan Odensholmsborna fiskade på djupare vatten. Speciellt är också att Odensholm är en liten ö medan Ormsö förhållandevis är en stor ö, vilket också ger olika liv för människorna.

 

nov 8, 2013 Maria från Ormsö.

Maria Murman
 
Efter bröllopet, som var det sista glada minnet hon hade, började sorgen och sedan gick hela tiden i tårar.
Så berättade Maria Murman för Carina Wolf Brandt, som intervjuade Maria för en bok och kom att stå henne nära de sista åren i Marias liv.
 
Maria Murman är ett känt namn i estlandssvenska kretsar. Hon spelade cittra och sjöng ofta och gärna. Hon syntes glas trots att hon hela tiden gick med tunga stenar i magen. Livet blev något helt annat än hon hade tänkt sig när hon var barn. Hon bodde på Ormsö och lekte som alla andra barn. Inte kunde någon då tänka sig in i vad som skulle hända. Vem kunde det? Vi ska komma ihåg att det som hände var så fruktansvärt för människorna att det byggdes en järnridå för att hålla alla ifrån och man spelade upp lögner och skådespel för besökare för att ingen skulle se. Vad som helst bara ingen avslöjade det fruktansvärda livet spm levdes därborta. Vi i Sverige såg det som ett land långt borta. Ett land som vi inte fick besöka. När vi till slut fick det, var det bara tillåter att besöka Tallinn, kanske för att det var det minst förstörda området. Ändå blev vi så chockade av det vi såg 1978. Men det här skulle handla om Maria Murman som gifte sig 1939. 
DeVi får inte veta så mycket om hennes man. Han tvångsinkallades till Röda Armen och försvann för henne. Föräldrarna, syskonen med sina familjer, vännerna och grannarna, alla förberedde sin flykt till landet förfäderna lämnat för kanske 700 år sedan, men Maria ville vänta på sin man. Husen tömdes, och till slut packade också Maria sin väska och tog sig till en hamn för att lämna sitt land. Men det kom ingen mer båt. Hon var för sen.
Maria återvände till sitt hus och tog på sig ansvaret för alla gårdarna runt omkring. Hennes eget hem hade plundrats och fönstren slagits sönder mår hon väntade på den sista färjan. Ensam. Till hennes man kom hem efter att ha gått hem från Sibirien där han satts i fångläger. 
Hon fick vara med om att privategendomarna kollektiviserades. Hon tvingades se hur det gamla förföll. Hur ladorna blev ruiner, hur husen brändes upp av nyanlända som behövde värma huset de lagt beslag på.
När kollektiviseringen var genomförd fanns där inga som kunde arbeta. De hade fly skickades folk från Ryssland. Det var två anledningar till att det gjordes. Den andra var att man skulle utplåna esterna. Alla skulle bli ryssar. Det förklarar de här hyreshusen som står överallt på landet. Det gällde att få dit arbetare, och då krävdes bostäder. 
 
Det var ett hårt liv för Maria. Hennes man var i dålig kondition när han kom hem från Sibirien, och han blev aldrig bättre.
De fick en son som hjälpte Maria när hon var gammal och han vuxen. Någon måste hjälpa henne med huset när hon själv inte orkade längre, men sonen dog.
 
Det Maria inte ville var att lämna sitt hem och flytta till ålderdomshemmet. Det kan man mycket väl förstå när man får en inblick i det sovjetiska hemmet. Vi har sett sovjetiska och också estniska sjukhus inifrån i Estland. Jag kan försäkra er att det var mycket tryggt att vistas på det moderna estniska sjukhuset, medan det kändes oroligt att vara på det andra. Hygienen och stämningen var under all kritik där. Vi valde att åka till Sverige när Ants blev sjuk. Det kunde inte Maria göra. Hon bodde i ett liter rum tillsammans med en annan gammal kvinna. Latrinen stod i rummet och en fruktansvärd stank spred sig. 
 
Det var mycket som måste förändras och moderniseras när Estland blev ett fritt land igen. Så mycket hade rustats ner och förstörts. Hela samhället måste rustas upp. Då visades ett ptrogram i svensk TV att fängelserna i Baltikum var så hemska. Kan vi ge bidrag till ett land med så usla fängelser? (De förstod inte att det var sovjetiska fängelser m,ed sovjetisk standard, som ännu inte renoverats.) Mina vänner, så mycket var dåligt och krävde upprustning. Hur mycket tror ni att det kostar att vända den nedgående trenden till ett samhälle värt att leva i? De pengarna fanns inte i Estland från början eftersom det stulits så mycket.
Boken jag läser är från 2004. Allt är förändrat nu.

Nov 7, 2013 Historiska bilder mm.

Estland blir ordförandeland i EU under första halvåret 2018.
Jag hörde en liten snabb replikväxling på TV när någon menade att Estland måste göra reklam för sig inför det. Det låter spännande. Jag klommer säkert återkomma i det ämnet.
 
Klockan är mycket. Dagen har gått så fort. Det har varit mörka regnmoln på himlen hela dan. Nu längtar vi verkligen efter solen!
 
Ni ska få några bilder att titta på. Det är Väike Maarjas Bönders bilder från frihetstiden. Härliga bilder från den tiden när de lekte och skojade som vanliga människor innan det hemska hände.
Titta här:
https://sites.google.com/site/vaeikemaarjapollumeesteselts/seltsimaja/ajaloolised-fotod
 
Här är de tuffa smederna:
https://sites.google.com/site/paerandkultuur/
Och bilder från Tallinn
http://www.filmportal.de/video/die-baltische-hafenstadt-reval
 
Deras liv var ungefär som i vårt land, det var sedan det blev så annorlunda.
 
Jag hittar fler bilder som handlar om den estniska kulturen. Här är en som visar Kalevipoegs hästs spår.
 
Hästen var väldigt stor, och här har han sprungit. Det har Hanno berättat, och då måste det vara sant.
 
 

nov 6, 2013 En mycket bra artikel om svenskbygden under sovjetåren.

Jag kan inte låta bli att läsa om skärgården och måste berätta för er om vad jag läser. 
Det är naturligtvis flera öar i den estniska skärgården också. Och alla öar har sina egna speciella båtar. De byggde sina båtar för just det behov de hade när de fiskade i sitt område. I de flesta fall måste båtarna vara flatbottnade för att kunna dras upp utefter den långgrunda stranden. Eller så vadade de ut i vattnet och la ut nät. 
Det var olika båtar i Stockholms skärgård också. I Wettershaga byggde vår skutskeppare roddbåtar och sålde. Det var tunga, tjärade ekbåtar. En båt hade han sparat åt sig själv, den var inte perfekt... Just den båten lärde vi oss att ro i när vi var små. Jag lovar att det var mycket bra. Den var så tungrodd, att när man klarade att ro den båten, då kunde man ro vilken båt som helst. I Bergshamra, längre in i viken, där hade de lätta ljusa båtar, som nästan flöt iväg av sig själva. 
 
 En estnisk jala, fiskebåt.
 
Göran Hoppe skriver en mycket bra artikel om svenskbygden under sovjetåren:
 
Det gemensamma för alla öar är att de tömdes nästan helt under 1940 - 1944, och andra människor flyttade in. De som stannade kvar kunde ha någon familjemedlem i Sibirien, och ville vänta.
 
Till en början kom folk från Ryssland och andra ställen i riket och flyttade in i de tomma husen.. De bodde där en tid, men när det talades om att allt skulle kollektivisteras, då flyttade de därifrån. Varför? Jag skrev för en tid sedan om att de som kom inflyttandes från Ryssland fick absolut inte säga något om hur det var när ländsbyggden förvandlades till kolchoser. Fick fel person veta att någon sagt något, ja, då blev det i bästa fall en enkelresa till Sibirien. I Ryssland, Ukraina m.fl. stater hade alla fått lämna ifrån sig allt. Verkligen allt. Till och med sina kläder! På morgonen när de gjorde sig i ordning för dagens arbete i kolchosen, då fick de ta något i den gemensammas klädhögen. Hur är det att vara så kollektiviserad?  Ingenting var privat. Ingenting. Naturligtvis fick de inte berätta. Nu blev det inte så i Estland. Där fick man behålla sina kläder. 
 
För estlandssvenskarna blev det emellertid som för alla andra ester. Alla ägor över 30 ha fick man lämna ifrån sig. De hade blivit av med jord tidigare när markerna skänktes bort av någon som bestämde och fått tillbaka när tiderna förändrades. Nu skulle det bort igen. Det gällde både åkermark och skog. De som vägrade ålades enorma skatter, och fick välja: lämna allt eller Sibirien. Precis som i resten av Estland. 
 
Båtarna beslagtogs och bara politisk pålitliga fick tillåtelse att fiska. För de få kvarvarande estlandssvenskarna måste det ha varit katastrof. Under de första åren fick man ju ingen lön. Vad man skulle leva av var ett stort problem. De få djuren man fått behålla och den lilla marken måste kunna försörja familjen. Jag tänker på seto-bonden som i stor hunger smög över till det som tidigare varit hans egen åker och tog lite av vetet han sått själv. Han avslöjades och skickades till fångläger och dog ganska snart. Jag träffade en granne som berättade.
 
Här talas det om när de nyinflyttade brände upp huset de tagit när det blev kallt på vintern. När vi fick höra det för flera år sedan, då försäkrade vår sagesman, Ivar Rüütel att han sett att många hus bränts och var borta. Men officiellt var allt frid och fröjd. Hoppe citerar en sovjetisk tidning son skrev:
Fiskarna ha för övrigt väsentligt överskridit sina normer som uppställdes i femårsplanen. År 1952 levererade fiskekolchosen Põhjarannik (Nordkusten, Ormsö) 3.732 centner fisk och 1953 6.545 centner. De mest framstående fiskarna Anders Rosenblad, Johannes Pruul, Hans Lilja, Herbert Proos m.fl. ha var och en redovisat fångster på över 300 centner. Kolchosen har utvecklatd till ett förmöget kollektivhushåll. Årets vinst översteg fjolårets med över en halv miljon rubel och inträdde härmed i miljonkolchosernas familj.
 

Det fanns människor i världen som blint trodde att detta var sant, för att de ville att det skulle vara sant! Hade någon frågat Anders Rosenblad eller någon av de andra hade de istället fått höra om nöden i levde i. Men ingen frågade... 

 
 

Nov 5, 2013 Kultur nu och tidigare.

Jag läser i tidningen Skärgård om hur man började intressera sig för de svenskar som bodde i våra grannländer. Plötsligt blev det intressant med Estlands- och Finlandssvenskar. Jag har skrivit om Albert Engströms besök på Odensholm/Osmosaar. Han hade med sig andra konstnärer också. Både författare och konstnärer sökte det svenska, och förbluffades av att möta ett liv "som för flera hundra år sedan" i vår närhet. På Ormsö gick kvinnorna klädda i hemvävda och broderade kläder, som inte alltid var fräscha. Men konstnärerna var ute efter ett idealiserat Sverige. De kunde inte avbilda kvinnorna som de såg ut. De målade vackra kvinnor i färgstarka kjolar med klara färger och helvita blusar. 
Kvinnorna på Ormsö hade otroliga arbetsdagar. Förutom de vanliga "kvinnliga" sysslorna med matlagning från grunden och tvätt utan maskiner etc. så skulle de också sköta lantbruket på somrarna när mannen var ute och fiskade. När barnen blev lite större måste de hjälpa till och en flicka skriver om sin dag när hon började med att göra frukost, äta och sedan bädda diska och ställa undan. Klä sina småsyskon och gå till skolan. Hemma igen var det hushållssysslor och hjälp med småsyskonen tills hon fick en liten stund över för läxor. Det måste varit fruktansvärt arbetsamt.
Runökvinnor
 
Nu tror jag ni förstår vad jag menar med att kvinnorna hade svårt för att hinna se så där fina ut som alla gör på tavlorna. 
Och så blev just det ett problem i dagens Sverige! 
 
Vem är det som ligger bakom den nya propagandan att det inte finns någon svensk kultur? Hur kan en sådan propaganda få ett sådant genomslag bland människor som ska vara intelligenta och kulturmedvetna? Beror det på att man inte tänker, bara accepterar det som sägs om det kommer från "rätt" person. Vem är r ätt person i detta fall?
Katarina Mazetti befarade att intelligensnivån i Sverige skulle sjunka avsevärt om vi inte tog in Friskt blod i vårt land. En intressant synpunkt. På de estlandssvenska öarna bodde en liten grupp människor på bara några tusen individer, och besökarna från moderlandet skriver hur förunderligt det är, att de ändå är så intelligenta. Det måste ju vara en stor inavel. Alla talar om de intelligenta ormsöborna. Måste man i dag skriva dumheter om oss för att vi ska falla?
Sångfest i Haapsalu.
Jag läser i Skärgård att det var finlandssvenskar som iscensatte den, och att många sånger var finlandssvenska.
 
Det har varit en nedmontering av vår svenska kultur. "Vi börjar med barnen" sa 68:orna på 1970-talet. På dagis skulle barn lära sig den rätta läran. Man fick inte läsa gamla sagor t.ex. Jag själv hittade mormors läsebok från folkskolan när jag var i 10-årsåldern. Där läste jag om Prins Hatt under jorden och andra folksagor. Jag läste Elsa Beskovs sagor och i skolan lärde vi oss alla gamla sånger som sjungits länge i vårt land. De sångerna har våra barn aldrig hört. De skulle inte tillhöra den nye svensken. 
När mina barn började skolan på 1970-talet hade jag en lektion med alla klasser på låg- och mellanstadiet för att visa dem våra lekar, som också gått i arv, men som inte lektes längre. Jag tyckte att det var bara spring och bråk på rasterna. Ingen hade lärt dem. Man skulle glömma alla våra svenska traditioner. Resultatet ser vi nu. Nu kan vissa säga att det inte finns någon svensk kultur, men. Nej! Jag vet att den finns, och att de invandrarpolitiker som säger att de ska skapa en ny svensk kultur ska visa lite respekt för det folk de flyttat till. Liksom vi ska visa respekt för dem, men vi ska inte lägga oss raklånga och underkasta oss deras nya idéer oreflekterat.
Förresten: Den första julgranen restes i Estland. Är det då en rent estnisk kultur att ha julgran eller hur ska vi säga?
 
Det är mycket bra att läsa hur utländska medier berättar om allt som händer. Man blir hjälpt i sin förståelse av omvärlden genom att se händelser från olika håll. Man kan säga att man blir inte så enögd. Man får ett helt annat perspektiv på Sverige när man lever i ett annat land. Jag menar att det är nyttigt och uppfriskande att lära sig leva i en annan kultur. Här i Estland är folkkulturen viktig. 

okt 31, 2013. Johan Hammerman från Ormsö.

I den senaste tidningen Kustbon om estlandssvenskarna finns flera intressanta artiklar.
Vet ni förresten att föreningen Svenska Odlingens (i betydelsens Kulturens) Vänner SOV, har en förening med Sverige som bas, och i Estland finns en annan förening med samma namn. Vi är medlemmar i båda. Den estniska föreningen uttalar tydligt att den även tar emot ester och svenskar från Sverige som intresserar sig för estlandssvenskarna. 
Ormsö kyrkokrönika.
Så till artikeln:
Johan Hammerman besökte Ormsö för första gången i juli 1989 sedan kriget. Man kan bara föreställa sig hur det kändes.
I kusinens gård bor en estnisk familj, som flyttade in året innan. Där hälsas de välkomna och bjuds på kaffe. 
 
Kyrkogården med de gamla svenskkorsen.
Till sin förvåning märker Johan att han kan sin estniska trots att han inte talat språket sedan flykten 1944. Han går över till sin gård, som han hört, inte ska finnas kvar. Och mycket riktigt, det enda som finns kvar från hans hem är krusbärsbuskarna. Släkten hade bott i byn i flera århundraden. 
I byn var allt slybeväxt. Många husgrunderna var ruiner, åkrarna användes inte och bara i några få hus bodde någon. 
En av de boende i byn var Oscar Friberg, en barndomsvän till Johan. De hade varit inkallade tillsammans, hamnat i fångläger och Oscar hade lyckats ta sig hem, medan Johan flytt till Sverige. 
Oscars största sorg var inte att han blivit kvar utan att han inte fick använda någon båt. När han ska lägga ut nät måste han gå ut i vattnet.
Johan kallades in i ryska armen 1941, och sedan var han krigsfånge hos tyskarna. När han skulle lotsa in tyska militärbåtar, ett specialuppdrag, då lyckades han fly från sina vakter. Alla båtar på Ormsö var beslagtagna av tyskarna, därför byggdes en helt ny båt så att Johan tillsammans med 17 andra öbor lyckades fly. Först till Hangö och sedan därifrån till Stockholm. 
I Sverige byggde han sitt eget snickeri, gifte sig och fick barn. 
När han kom till Ormsö 1989 arbetades det på en renovering av Ormsö kyrka. Johan tittade på byggarnas redskap. Det var desamma han använt innan han flydde! 
Nu till något fantastiskt. Kyrkans predikstol hade flyktingar tagit med sig på sin flyktbåt och den hade tagits om hand på ett museum i Stockholm. Nu gjorde Johan en exakt kopia av predikstolen. Sommaren 1990 fraktades kopian i delar till Ormsö. 
Den 28 juli 1990 var det högtidlig invigning av den renoverade kyrkan, och predikstolen var på sin plats. 
Nu är Johan död. Varje sommar gjorde han besök på sin ö. Och hans predikstol står där nu och långt in i framtiden.
Predikstolen.

okt 30, 2013. Estlandsvenskt liv under sovjetåren.

 
Den svenske professorn Göran Hoppe som skrivit mycket om estlandssvenskarna, har en artikel med i tidningen Skärgård om Edgar Stahlman (1924-2003).
 
Stahlman tvångsmobiliserades av tyskarna i mars 1943. Han greps av ryssarna i Kurland efter det att de kapitulerat. Han sattes i krigsfångeläger, men var skadad av granatsplitter i en arm. Efter en månad blev han transporterad till kolgruvor i Tula i öster. Det var ett fruktansvärt hårt arbete som gav honom hjärtfel. Det fantastiska hände! Han skulle skickas hem, men utan vare sig biljett eller pengar. Ändå lyckades han trixa sig hem på bara tre dagar. 
 
Övergiven kolgruva i Sibirien.
Hans familj i Gutanäs hade flytt till Sverige. Istället tog hans faster i Sutlep kontakt med honom. Hon hade blivit kvar i Estland tillsammans med sin man, men barnen hade flytt. Edgar fick flytta in till dem istället. 
Därefter kommer tiden för kollektiviseringen. Vi har lärt oss tidigare att de som flyttat till Estland från Ryssland till de hus som stod tomma när ägarna flytt till Sverige, de fick absolut inte säga ett ord om hur illa det fungerade på kolchoserna, och det gjorde de inte här heller. 1948 inleddes arbetet med kollektivjordbruken. De som inte genast var med, de bestraffades med höga skatter, som höjdes allt mer tills de gav upp. Alternativet var deportation till Sibirien. Gränsen för att en bonde skulle benämnas som kulak hade satts till ca 30 ha mark. Rasterna gård var på 60 ha, vilket betydde att de skulle deporteras. Genom att skriva över gården på Edgar och för att de redan lämnat 30 ha till byn, så slapp de åka. 
Gårdarna togs över av kolchosen, själva fick bönderna behålla en ko, en gris, något får och 0,5 ha åkerjord. Flera kolchoser bildades i svenskbygderna. 
Sedan gällde det att överleva. Man skulle arbeta 6 dagar i veckan på kolchosen. Samt vissa andra tillfällen också. Någon lön fick man inte till en början (de första åren) utan det man skulle leva av var det man själv hade. 
 
Kolchosarbetare.
Här var åkermarken stenig, och Bengt Beckman, vår estlandssvenske vän från Ormsö, har berättat om hur direktiv kommit från Moskva om hur man skulle arbeta, och det betydde att man plöjde upp all småsten, och problem uppstod för hur man skulle kunna så och skörda där. Moskva visste ju alltid bäst. Ni minns väl: "Jag behöver ingen klocka, Moskva talar om för mig vad klockan är." 
1958 blev Edgar ordförande för kolchosen i Sutlep. Han tvingades året därpå att bli partimedlem, liksom alla kolchosordföranden. 1963 avgick han när de slog ihop två kolchoser. Det blev för stort ansvar för honom. 
När det gällde språket, hade så många estnisktalande flyttat in att svenskan försvann som språk ute i byarna. Hemma fortsatte Edgar och hans fru tala svenska med sina barn och varandra. Skolorna var helestniska. 
Dottern flyttade till Sverige 1982 efter att ha studerat svenska språket i Tallinn flera år. 
Edgar fick tillstånd att resa till Sverige under ett par veckor 1962, men han ville tillbaka och återvände aldrig till Sverige. 
Det byggdes några hyreshus i Sutlep för att få ungdomar att flytta dit. Det behövdes arbetskraft. Väldigt få ville flytta och de som kom, oftast ryssar, stannade bara en kort rid. 
Man tvingades slå ihop kolchoserna och dra ihop djuruppfödningen. Alltmer tog skogen över jordbruksmarken. Det blev ont om mat. Det mesta skulle skickas in till staden, till partiet. 
 
Edgar drev ett eget jordbruk efter Sovjetunionens fall. Han inriktade sig på mjölkproduktion, men det tog tid innan Estland kom på fötter. Sommaren 1999 hade han fyra kor, men hade inte fått betalt för mjölken sedan november året innan. Det lönade sig inte. Han sålde nästan allt, behöll bara en ko. 
Under 1990-talet var det besvärligt att vara bonde. Konkurrensen och att inget tillskydd fanns gjorde att priserna dumpades. 
 
Så beskrivs estlandssvenskarnas liv under sovjetåren. Att de inte hade det lätt, de som blev kvar i landet, står helt klart. De många främlingarna och det nya arbetssätten samt att man bara lämnade ifrån sig sina ägodelar utan att få något för dem, allt detta utgjorde det nya livet. Vem det var bra för, vem som kom att åtnjuta det "nya, sköna livet" är helt oklart.

okt 29, 2013. Byn Vippal.

Man har diskuterat om tidpunkten för svenskarnas bosättning i Estland. Jag läser i tidningen Skärgård i numret om estlandssvenska Aiboland att det finns dokument som visar att åtminstone fyra byar i norra Estland var bebodda av svenskar 1402. Det är möjligt att de kommit från Nyland i Finland på andra sidan Finska viken och det kan bero på att Padise kloster hade förbindelser med Finland, och jordegendomar i Nyland under medeltiden.
På 1600-talet byggdes herrgården Wichterpal och under 1800-talet var bönderna tvungna att göra dagsverken på godsen sex dagar i veckan. De boende tillhörde antingen arrendebönderna, som ägde egna gårdar, eller var de lösmän/torpare. När det gäller estlandssvenskarna hade de särskilda privilegier. För bönderna från Vippal var det dock ett stort problem eftersom de inte hade Karl IX:s privilegiebrev i original. De hade bara en kopia som naturligtvis inte godkändes. Vart originalet hade tagit vägen är osäkert. En sägen säger att länsmannen från Apelka skulle komma med brevet. Han övernattade på en vägkrog och drack för mycket. När han vaknade på morgonen var brevet borta. Naturligtvis erkände inte godsherren rättigheterna från en kopia. Han ville ha bönderna arbetande hos sig till så låg kostnad som möjligt. Släkten von Ramm ägde Padise gods till 1766.
 
Annars levde Vippalbönderna av jordbruk, sjöfart och fiske. De sålde först sina varor söderut, men på 1800-talet blev Stockholm, Helsingfors och Reval huvudmarknad för dem. 
I börjand av 1800-talet var de flesta Vippalbönderna svenskar, men sedan flyttade ester in och svenskarna gifte sig med dem.
Vippalbönder.
Godsen behövde arbetskraft, livegenskapen upphörde 1816. 
1856 antogs en bondelag som gav möjlighet för lantarbetarna att köpa sig en egen gård. Och 1856 förbjöds dagsverkesarbete och därmed hade de svenska privilegierna inte längre någon betydelse.
 
Nu lärde jag mig en annan anledning till att man konverterade till ortodoxin. Man hoppades helt enkelt att man skulle få hjälp av tsaren om man kom i en svår situation.
Nationalromantiken blommade under slutet av 1800- och början av 1900-talen. Därmed blev den svenska kulturen viktig. Språket höll svenskarna samman och man införde svenska skolor. Litteratur (oftast religiös), almanackor lästes i hemmen. Man fick ju tillfälle att köpa dem på resorna till Sverige och Finland. 
När den nya russifieringskampanjen på 1880-talet kom betydde det att svenskan blev förbjuden att tala i skolan både under lektionerna och på rasterna. Allt svenskt skulle glömmas. Om läraren hörde något barn tala svenska på rasterna straffade hon det med ris!
 
Det är intressant att läsa om svenskarnas liv i Estland, varför de kom till Estland och hur de levde där. Jag återkommer.

okt. 21 2013. Lite mer om estlandssvenskarna

Jag hittade lite fakta om estlandssvenskarna på nätet från tidningen Skärgård:

 

• Den svenske fältherren Jacob De la Gardie innehade större delen av de estlandssvenska bygderna under 1600- talets förra hälft. • Under 1930-talet ägde Wallenbergsfären företaget Estniska oljeskiffer AB med säte i orten Sillamäe. Direktör var estlandssvensken Mathias Westerblom, ordförande i den estlandssvenska kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner. Westerblom deporterades till Sibirien 1941 och avrättades senare; företaget bildade basen i den stora allsovjetiska upparbetningsanläggning för uran och plutonium som tillskapades med början 1946 och som är ett av dagens Estlands största miljöproblem. • Estlands folkbildning initierades på 1680-talet av den svenske prästsonen Bengt Gottfried Forselius, som i en ria vid prästgården i Kors socken startade den första folkskolan. Till sin hjälp i arbetet, bl.a med det lärarseminarium som startades i Dorpat, fick han två estlandssvenska bondsöner och elever från skolan i Kors, Uustalu Bengt från Vipall och Åmynde Thomas från St. Mats socken. • Gammalsvenskbyborna, som till större delen flyttade till Sverige från sin by i Ukraina, är från början estlandssvenskar från Dagö, vilka 1781 efter stridigheter med godsherren tvingades vandra till Rysslands nyerövrade besittningar i Ukraina.

 • Det estlandssvenska museet finns i Hapsal, i hjärtat av de gamla svenskbygderna och med kärnbygderna Dagö, Ormsö och Nuckö inom synhåll. Här kan man se på utställningar om estlandssvenskarnas kultur och historia, vara med om estlandssvenskt båtbygge och handarbete, läsa om estrlandssvenskar i museets omfattande bibliotek eller köpa något estlandssvenskt i museets butik. Museet är öppet året runt. På somrarna är det ofta olika aktiviteter i anslutning till museet, ett estlandssvenskt bröllop spelas upp, en båttur i en estlandssvensk båt organiseras, en utflykt till någon av svenskbygderna organiseras. Aibolands Museum – Rannarootsi Muuseum, Sadama 31-32, 90502 Hapsal- Haapsalu, Estland. Tel +372 47 24111 www.aiboland.ee

 

 • I Estland finns numera åter en svensk församling. Det är den gamla svenska kyrkan i Reval-Tallinn med anor i den grå medeltiden som återfått sin kyrka. Den har renoverats med hjälp av stora insatser från Sverige och har nu gudstjänster på svenska varje söndag. Kyrkan har också många andra verksamheter såsom konfirmandläger, ett aktivt musikliv och utställningar. Svenska St. Mikaels församling, Rüütli 9, 10130 Reval-Tallinn Tel. +372 644 1938www.svenskakyrkanitallinn.com

 

 • Den estlandssvenska kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner bildades i Estland 1909 för att ta till vara den svenska minoritetens intressen. Idag har föreningen sitt säte i Stockholm men har fortfarande till uppgift att främja estlandssvensk kultur. Här finns tidskriften Kustbons redaktion, ett arkiv med mycket bildmaterial och dokument om estlandssvenskarna, försäljning av olika skrifter och öppet hus på onsdagar. Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, Roslagsgatan 57, 113 54 Stockholm Tel + 46 (0)8 612 75 99 www.estlandssvenskarna.org

 

 • Under 1990-talet, när det blev klart att det skulle gå att återvända till de gamla bygderna bildade i stort sett alla estlandssvenskar egna hembygdsföreningar för i stort sett alla områden. Således finns det en förening för Nuckö socken (Rickul-Nuckö hembygdsförening), en för Ormsö, en för Rågöarna, en för Nargö, en för Odensholm och en för Runö. Hembygdsföreningarna har sysslat mycket med markåterlämnandefrågor men tar också ett kulturellt ansvar för respektive bygd. De estlandssvenska hembygdsföreningarna kan kontaktas via Svenska Odlingens Vänners sekretariat. De största, Rickul-Nuckö och Ormsö hembygdsföreningar har egna hemsidor. Till de estlandssvenska hembygdsföreningarna bör också föreningen Gammalsvenskbyborna med säte på Gotland räknas. De vårdar sitt speciella kulturarv och har ett eget museum i Roma, men samarbetar också med de andra föreningarna.


okt. 20, 2013 Ormsö 1988, ett sovjetiskt samhälle.

Förlåt mig nu om jag sårar någon, men jag börjar se allt tydligare att det är många människor som verkligen inte visste eller fortfarande inte vet hur förhållandena var i Sovjetunionen.
Man kan reflektera över att i Georgien börjar man skönmåla Stalin och hans gärningar. Vad är det de längtar tillbaka till och hur har de det nu?
I Estland ser man aldrig någon längtan tillbaka. De unga vet inte så mycket, men de äldre vet med hela sin själ, hela sin kropp hur eländigt och svårt livet var under ockupationen. Men ändå kan det vara svårt att veta hur man ska få ett bra liv i allt nytt; och aldrig mer bli lurad. Jag tänker på den mannen som har levt många år i deportationsläger i Sibirien. Han säger: "Jag kan bara rösta i valet på någon som också varit i Sibirien. De andra vet ingenting." 
Nej, vi kan nog aldrig tänka oss in i hur de hade det, hur mycket vi än försöker. När Sibiriens iskyla, skräck, svält och svek är vardag. Kan någon i hela världen med gott samvete säga att "Stalin hade ett gott syfte"? Kan någon fortfarande hävda att genom att ta livet av många miljoner människor skapar vi ett bra liv för dem som blir kvar? Vilka blir kvar? Skapar vi nya goda människor genom att plåga våra medmänniskor till döds? Blir människan god av att plåga andra? Kan man verkligen, verkligen, försvara ett sådant resonemang? Varför skulle just Stalin leva? Han skapade ett paranoia-samhälle. Vem säger att människorna var lyckliga då? Finns det något kommunistiskt land där man inte mördat sina medmänniskor? Är det inte: "Jag ska leva; du ska dö!"
Hallå alla dagens kommunister! Svara mig varför det är så. 
 
Maria Murman, en av dem som blev kvar...
Ants satte just på ett inslag från Ormsö inspelat 1988. De fyra kvarvarande estlandssvenskarna intervjuades och Johan Nyberg sa att när han var i Sibirien fick han ett meddelande från Estland att hans hustru, två barn och föräldrar hade flytt till Sverige. "Vad tänkte Johan då?" "Ja, tänkte... vad skulle jag göra? Jag kunde ingenting göra." Kalla det för total uppgivenhet!
Han berättar om hur kolchosen stal alla bönderna egendom husdjur, redskap osv. Se själva:
Här är filmen: http://svenska.yle.fi/arkivet/artikkelit/estlandssvenskar_pa_ormso_1989_66964.html#media=66978
 
Här hittar du gamla bilder från Ormsö. http://www.rnhf.se/photoarchive/search_photos.php?option=search&firstpicture=0&numberofpictures=0&area=6&subject=20&searchtext=&filename=&submit=S%D6K
 
Elisabeth Hedborg skriver i SvD om Maria Murman från Ormsö:
Maria Murman, född i Tsarryssland och uppvuxen i det fria Estland, hade överlevt Sovjetunionen och bodde åter i ett fritt Estland. Hon blev en självklar förgrundsfigur på Ormsö, en riktig kändis, som älskade att sjunga och berätta om gamla tider för de svenskar, som i stora skaror kom på besök till sin hemö.

Jag vet inte om Maria tog med den röda Ormsökistan till ålderdomshemmet Håkabacken, där hon bodde under ett drygt år. Men jag vet helt säkert att kistan blev kvar på Ormsö den här gången också. (Kistan som två gånger hösten 1944 fick följa med henne till hamnen för en överresa till Sverige, till fartyget som första gången var överlastat och andra gången inte kom.) Maria Murman anträdde sin sista resa tisdagen den 3 februari 2004, en månad före sin 93-årsdag och knappt tre månader innan hon skulle ha blivit medlem i den europeiska gemenskapen.


okt 12 2013. Rysshärjningar.

Edgar Savisaar har svarat. Jag väntarde ju på ett svar på presidentens uttalande om det kostsamma politiska agerandet i Tallinn skrev jag i går.

Keskerakond/centerpartiet accepterar inte att president Toomas Hendrik Ilves lägger sig i dagspolitiken strax före lokalvalen, eftersom presidenten har en upphöjd ställning.

"Lennart Meri och Arnold Rüütel undvek att blanda sig i kommunalpolitiken. Men Ilves missar inte chansen att attackera centerpartiet på hemmaplan i en socialdemokratisk kampanj.  Den här gången är det också ett dubbelbottnat uttalande i ämnet: missbruk av skattebetalarnas pengar “, säger Keskerakond i ett pressmeddelande.

Det är säkert inte slut på “debatten” nu heller.

-----

Jag har inte fått mitt material till mina skärgårdsstudier, så jag läser det vi har hemma om skärgården. Senast var det ett stycke om när ryssarna härjade i vår skärgård 1719.

I Mats Rehnbergs antologi “I Skärgården” finns Erik Jonsons berättelse: De rodde över Baggensfjärden.

 Jag har sett att det finns en minnesskylt i Stäket om att “ryssarna var här 1719”. Jag stod där och läste 1967 men tänkte inte riktigt efter hur det egentligen måste ha varit. Jag minns också när jag var på några öar i skärgården i min barndom och pappa sa att “det är ryssmuren”. Jag tror att jag inte riktigt förstod hela betydelsen av det eftersom det var så fruktansvärt länge sedan. Nu är det inte längre så fruktansvärt länge sedan. 1700-talet har kommit mycket närmare, och jag läser om härjningarna i vår skärgård och påminns om hur tsar Peter gjorde likadant över hela Estland. Han förstörde och brände upp allt han kom åt eftersom han inte ville att Karl XII skulle kunna bunkra upp där inför ett stort krig med Ryssland. Estland var ju svenskt på den här tiden, och striderna mellan länderna pågick i stort sett oavbrutet.

Den ryska armén hade tagit sig ända in i Baggen! De hade smugit sig förbi det smala sundet mellan Rindö och Värmdö med en väldig fartygskolonn. Den 13 augusti 1719, året efter Karl XII:s död, nådde de Ramö udde.

Det märkliga var att ryssen först inte visade något intresse för att gå mot Stockholm. De väntade med det anfallet och härjade på andra ställen utefter kusten och satte eld på byarna och gårdarna de passerade.  

 Boo gård som den ser efter återuppbyggnaden.

 

De satte bl.a. eld på Tessins Boo gård i Baggensstäket efter att ha plundrat det. Vi bodde en gång granne med den gård som Nicodemus Tessin lät bygga upp efter branden men, som sagt, jag visste så lite om historien då.

När jag gick i skolan fick man lära sig hembygdens historia. Varför har man slutat med det?

Den 21 juli hade ryssarna lagt Södertälje i aska, sedan Trosa och Nyköping. Den 30 juli var det Norrköpings tur. Bruk, byar och lantgårdar längs hel hans väg blev också förintade.

Den avgörande striden skedde vid Stäket. Röken från tänd skog förmörkade huvudstadens himmel. Trampet av genom staden marscherande trupper väckte oro. Skrämmande rykten kom i omlopp. Svenskarna ville inte oroa sina landsmän, och det fanns inga mobiltelefoner på den här tiden…

Efter att ryssarna hade förlorat 442 man (och svenskarna ett 70-tal) gav de sig iväg. Det visades  med att de brände ner all bebyggelse.

Så var det i Estland gång på gång. Hur många gånger har deras område bränts, deras husdjur slaktats och deras kvinnor våldtagits under århundardena?

I Sverige skäms man över vad som hände under Stormaktstiden, så mycket att man inte vill lära eleverna någonting om det. Men det var ett annat århundrade, med en helt annan  människosyn och helt andra möjligheter. I Ryssland är de bara stolta över sina segrar och yvs över sin storhet. Är det inte just det vi i övriga världen måste vara uppmärksamma på? De ryska barnen har fått lära sig att de är stora i historieböckerna. Men när Sovjetunionen försvann förlorade de så mycket av sin stolthet och “vissa av dem” känner att det är för mycket. Är det inte den storheten Putin och hans män känner att de ska ta tillbaka? De måste vara betydelsefulla i världen. Vi ska lyssna på dem med respekt och skräck. Och så tror vi att världen är förändrad och avskaffar försvaret. Visserligen har vi skickat någon sorts tanks till Gotland nu, men räcker det?

Estland ligger där det ligger. Hela den östra gränsen delar de med Ryssland. Just nu utgår Natos övervakningsplan från Estland. Beror det på den stora övningen nyligen?
Det finns en mycket bra framställning av härjningarna här: http://paroll.dinstudio.se/empty_22.html

okt 7, 2013. Den skumma handeln över Östersjön.

Det estnisk-svenska kulturrådets tidning har kommit med ett nytt nummer. Där finns flera intressanta artiklar bla.a den om den skumma handeln över Östersjön. Det var under den första estniska friheten som smugglingen var så stor. Jag fick själv höra talas om det på 1960-talet när Ants med vördnad i rösten talade om Niska. Ja, hur som helst har jag översatt artikeln och här är den:
 En smuggelbåt beslagtagen av svenska tullen
Estlands-Olle, Kolk, Atlas-Pelle, Prelaten, Lill-John, Niska och troligtvis ännu fler, många fler, var en blandning av svenskar, ester och finnar som hade en sak gemen; de blev legender under sin livstid och de konkurerade påden i allra högsta grad lukrativa marknaden med smuggling av sprit över Östersjön under 1920- och 1930talen.

Det var flera faktorer som gjorde markanden så vinstgivande för dem.

Efter första världskriget var fattigdomen stor i Estland men den nya republiken hade mycket säd och potatis. Båda är viktiga ingredienser i tillverkningen av alkohol, och att sälja den till svenskarna blev en populär och inkomstbringande affär.

Sverige var inte drabbat av kriget utom genom ransonering av dagligvaror inklusive matprodukter. Det betydde att skärgårdsbefolkningen tjänade bra på fisken de fångade. I och med att kriget och ransoneringarna upphörde och priserna sjönk till normal nivå och dessutom gick volymerna i fiskfångsten ner vid samma tid. Skärgårdsborna såg då möjligheten att tjäna snabba pengar med alkoholsmuggling.

Dessutom hade Motboken introducerats 1917 för att staten skulle kunna kontrollera alkoholkonsumtionen.Svenska män fick ett litet häfte där alla inköp av sprit stämplades och när ransonen var slut fick man vänta till nästa månad att köpa mer. Vin var fritt att köpa men var extremt dyrt. Först den 1 oktober 1955 släpptes alkoholen fri i Sverige igen.

Tillgång och efterfrågan var på plats. Smugglingen av alkohol genomfördes på ett sofistikerat sätt.

Estniska lastfartyg och fiskebåtar tog alkoholen till gränsen, oftast till den norra gränsen av Skärgården. Mitt i natten lastades så dunkarna över oftast till svenska båtar som kunde köra fortare än tullens båtar, eller samlades i så kallade “torpeder”. En “torped” var en uppfinning där 20-30 dunkar buntades ihop och p.g.a., alkoholens specifika vikt flöt de sedan efter en vanlig svensk fiskebåt som gjorde n6-7 knop med last. Den låga farten var tullen nöjd med. När fiskaren  siktade en tullbåt Band fiskaren en säck salt på “torpeden” så att den sjönk. Tullarna kom, gick igenom fiskebåten, hittade ingetr och körde därifrån. Eventuellt smälte saltet i vattnet men “torpeden” kom till ytan igen och resan fortsatte.

Dunkarna som smugglades med “torpeder” gömdes i ladorna och höstackar på öarna i skärgården. De forslades sedan ofta vidare till fastlandet och hämtades av bilar för vidare distribution.

Smugglingen var synnerligen lönsam. Estlands mycket starka sprit köptes för 1 svensk krona per liter. Efter att den spätts med vatten såldes den vidare för 12 kronor litern.

Officiella Sverige klassade smugglingen som en omoralisk handling och tidningarnas redaktörer pekade finger åt skärgårdsbefolkningen och sa att de skulle straffas för de tragedier som orsakades av deras smuggling.

 Ingen av parterna som var inblandade i distributionen var imponerade av den politiska korrektheten som visades. Särskilt inte skärgårdsbefolkningen som såg smugglarna som Robin Hood-karraktärer som gav dem spänning och en bra summa pengar dessutom.

 Algoth Niska.

Bland smugglarna har Algoth Niska fått en speciell status. Inte bara bland leverantörerna, medarbetarna och kunderna utan också bland de svenska ulltjänstemännen.

Tull-Nisse var en färgstark tulltjänsteman i Stockholm och i en intervju starx före sin död sa han: “Niska var ett geni, en stor personlighet. På dagen satt du med honom på krogen och på natten jagade du honom på sjön. Han gav verkligen skärgården mycket spänning.”

Smugglingen avtog från mitten av 1930-talet. Ett av skälen var ett handelsavtal däe Sverige köpte estnisk alkohol som annars hade smugglats. En annan och självklar anledning var att Andra världskriget bröt ut. De båtar och fartyg som sedan nådde svensk kust hade inte längre alkohol utan flyktingar ombord.

 

sep 10, 2013 Jürgen Ligi och Sofia Joons.

 
 Finansminister Jürgen Ligi berättar i Kulturrådets tidning Fokus om landets ekonomiska läge:

Estlands budgetstrategi för 2014 - 2017 går mot fortsatt försiktighet och siktar mot kommande budgetöverskott och återställande av de reserver som minskat under den tidigare krisen, säger finansministern.

Trots att utgifterna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, hälsa och utbildning kommer att öka, och trots att skattetrycket sänks till nivån före krisen - bland annat planeras en sänkning av inkomstbeskattningen till 20% år 2015 - räknar den estniska regeringen med en fortsatt tillväxt i skatteintäkter till följd av ökningar i skatteinbetalningarna och avkastning från externa medel.

För den kommande 2014 - 2020 års EU-budgetperioden planerar Estland att använda 3,18 miljarder € av EU-medel för att finansiera fem rikstäckande mål.

• Planen är att fördela 755.000.000 € för att utveckla en konkurrenskraftig ekonomisk miljö, 438 miljoner€ för förnyelse av utbildningssystemet, 553 miljoner € för att utveckla arbetsmarknaden och öka den sociala tryggheten, 600 miljoner € för att utveckla trafiken, 666 miljoner € till att främja en ren och varierad natur, och 173 miljoner € för att öka administrativ kapacitet säger finansminister Jürgen Ligi.

Dock måste Estland överväga effekterna när landet skiftar från att vara en av EU: s stödmottagare till att bli bidragsgivare, sade ministern i den estniska dagstidningen Postimees i våras.

"Enkel matematik visar att utan EU-bidrag finns i vår budget endast ca 6% för att stödja nya initiativ. Lyckligtvis, har vi minst sju år på oss att anpassa oss till den nya situationen ", avslutade Ligi.

-----

 I en annan artikel i Fokus berättar Sofia Joons, Estnisk-svenska kulturrådets ordförande, om estlandssvenskarnas ställning och kultur i Estland.

 Under den förra friheten hade estlandssvenskarna, liksom t.ex. estlandsjudarna, kulturautonomi, vilket betyder att de kan fatta egna beslut och har en stark roll i besluten som gäller deras egen kultur. År 2007 återinfördes kulturautonomin. Vi kan skapa gemensamma utvecklingsstrategier och mål, samt demokratiskt välja talesmän tala för oss i möten med kommunala och statliga myndigheter, säger hon. Det stora flertalet estlandssvenskar i landet är gamla, men trots det finns en öppen lekskola för estlands-svenska barn i Tallinn. Hon menar också att alla med estlands-svenska rötter ska lära sig svenska. Många gymnasier har svenskutbildning. 

Vad vi aldrig tänker på, det är nog att den estnisksvenska kulturen inte är helt homogen. Svenskarna kom under olika tider och från olika platser i Sverige. Dialekterna skiljer sig från varandra. 

Sofia Joons vill också att estlandssvenskar och sverigeester ska samrbeta mer. Hon föddes själv i Sverige av estlands-svenska föräldrar. Som vuxen flyttade hon till det fria Estland och studerade estnisk kultur, språk och historia. Nu när hon har en son vill hon förmedla den gamla kulturen till honom. 

1992 återinförde Estland den speciella lagstiftningen för landets minoriteter, som  härrör från 1925. Och 2007 fick den svenska minoriteten sin egen kulturförvaltning med det estnisk-svenska kulturrådet ( Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland / Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu Eestis ) under Kulturdepartementet. 

Idag arbetar rådet för att återupprätta och stärka den estnisk-svenska kulturen genom att stödja initiativ för att bevara det svenska språket och dess dialekter som talas i Estland liksom traditionell folkmusik, dans, hantverk och estnisk-svenska kulturella seder.

I ett framtida perspektiv , tycker jag inte att det är svårt att föreställa sig de estnisk-svenska och svensk-estniska samhällen som två separata plattformar. Båda är lika genom att de består av personer som har dubbel kulturell identitet och som har sin kunskap om de båda kulturerna utifrån sina egna upplevelser.

Sedan ett par år tillbaka har vi organiserat Svenskdagen och i år ägde den rum i Haapsalu i samband med den estnisk-svenska sång-och dansfestivalen den 8 och 9 juni .

Dessutom stöder rådet organisationer, skolor och museer som arbetar med bevarandet och utvecklingen av det estnisk-svenska kulturarvet i Estland. 
På en makronivå kan det hela tyckasa enkelt och det är också lätt att inse värdet av dessa kulturplattformar ! Men i verkligheten är det svårt att inkludera personer som har antagit en ny kultur, den svenska eller den estniska, i dessa plattformar.

Jag hör nog själv till dem som är mittimellan. Jag tycker det är jätteintressant med den speciella kulturen som finns på de estnisk-svenska områdena. Jag är intresserad av all historia som finns gömd där borta. Men jag är också intresserad av den estniska kulturen och den historien. Estland är ett fantastiskt land. Det inryms så många, så otroligt många stora historiska händelser i detta lilla land. De har upplevt så mycket som vi i Sverige aldrig varit med om. Vi har levt i ett land där vi sällan sett främmande soldater. Våra lador har inte tömts av främmande herrar för att deras folk ska få något att äta. Vi har aldrig tvingats att lära oss något annat språk. När det gäller kultur i Sverige är det knepigare, eftersom det finns tongivande människor i vår nutid som tror att vi inte har någon speciell kultur. Kanske måste vi åka till Aibolands museum och vara med om en kulturpresentation för att förstå att vi trots allt har en egen kultur. Eller besök ett finlandssvenskt museum. Eller varför inte ett svenskt museum, eller varför inte Nordiska muséet eller Skansen, Biologiska muséet, Sjöhistoriaka muséet eller Skärgårdsmuséet i Stavsnäs. Svenska kulturmuséer finns över hela landet. Jag lovar att ni kommer hitta den svenska kulturen.


Tidigare inlägg
RSS 2.0